Образование Ξ
23:02, 22 Октября 2021
Буряад Уласта «Асториум» гэһэн болбосоролой түб нээгдээ
Буряад Уласта «Асториум» гэһэн болбосоролой түб нээгдээ
Буряад Уласта «Асториум» гэһэн болбосоролой түб нээгдээ Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, архив

Октябриин 21-дэ Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хабаадалгатайгаар Буряад Уласта хүүгэдэй болон залуушуулай бэлиг болон аза талан элирүүлхэ, дэмжэхэ ба хүгжөөхэ талаар нютаг можын «Асториум» түбэй баяр ёһололой нээлтэ болоо. Тус түб болбол Байгалай аяншалгын болон үйлшэлгын колледжын дэргэдэ “Болбосорол” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлэй “Үхибүүн бүхэнэй амжалта” гэһэн федеральна түсэлэй хүреэндэ байгуулагдаа. Энэ түб болбол Сочи хотын “Сириус” гэһэн болбосоролой түбэй модель һажаажа хээ. “Асториум” байгуулха хэрэгтэ 230 сая түхэриг һомологдоо.

Нютаг можын түбэй ажалай зорилго – уралигта, спортдо болон эрдэм ухаанда гайхамшаг амжалта харуулһан, абьяас бэлигтэй хүүгэдые, мүн баһа техникын зохёохы ажалда амжалта туйлаһан хүүгэдые эртэ дээрэнь элирүүлгэ, хүгжөөлгэ болон мэргэжэл дэмжэлгэ болоно.

- Түб жэл бүри 7-һоо 17 болотор наһанай 1080 хүүгэд очно түхэлөөр эндэ ерэжэ байха аргатай. Болбосоролой программа бэелүүлгэ 10-21 үдэртэ зорюулагдаһан. Түбтэ хүүгэдэй байлга огто түлбэригүй. Хүүгэд бэлэн байрада байрлаха, кампус 45 һууритай. «Асториумда» манай хүүгэдэй хүгжэлтэдэ аятайхан тааруу зохид оршон байгуулагдаа, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай үүргэ саг зуура гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков хэлээ.

«Асториумай» зүрхэн болбол – лабораторно томохон согсолбори, тэндэнь: биотехнологиин ба бионовациин; органическа ба неорганическа химиин лабораторинууд; ерээдүйн физикын; проектировани ба 3D-моделировани; робототехника ба мехатроника; анагааха ухаан ба генетика ба гео-аэро лаборатори. Тиихэдэ медиастуди, медиатека болон цифровой һургалтын түб.

Түбтэ бэлигтэй хүүгэдэй хэдэн түрэлэй программануудые бэелүүлгэ дурадхагдана. Һур харбалгаар, спортивна барилдаагаар, бүжэгөөр болбосоролой программануудые бэелүүлгэ сүлжээнэй хоршоо нүхэрлэлэй баазануудта – Уласай лукодромдо, ФСК-да болон Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида бэелүүлэгдэнэ.

Программануудай хүтэлбэрилэгшэдөөр эрдэмтэд, предмедүүдээр үндэһэнэй болон нютаг можын тренернүүд, “Сириус” гэһэн болбосоролой түбтэ мэргэжэлээ дээшэлүүлһэн курснуудые гараһан эгээл һайн ба дүй дүршэлтэй багшанар заана. Интенсив программа бүхэн нэмэлтэ юрэнхы болбосоролой бэлдэлгэтэй ба хэшээлнүүдтэй, һурагшадай шүүмжэлхэ бодолготой, ниигэмэй шадабаритай, зохёохы, харилсаха болон бэеын тамиртай тааралдана.

«Асториум» орохонь – тон амархан. Программанууд соо онлайнаар – тест болон собеседовани гараһан үхибүүд, мүн баһа олимпиадын болон программын хүтэлбэрилэгшэдэй дурадхаһан даабаринуудые дүүргэһэн урилдаануудай илагшад болон шангай һуурида гарагшад программада хабаадана.

Новости за сегодня