Образование Ξ
18:55, 21 Октября 2021
Буряад Уласта багшын ажалшадые шэнээр һургахада мэдүүлгэ абтажа эхилээ
Буряад Уласта багшын ажалшадые шэнээр һургахада мэдүүлгэ абтажа эхилээ
Буряад Уласта багшын ажалшадые шэнээр һургахада мэдүүлгэ абтажа эхилээ Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, архив

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман уласай бюджедһөө тэдхэмжэ үзүүлгэдэ хүлеэн абаха (шэлэхэ) тухай мэдээсэл соносхобо. Муниципальна сэсэрлигэй болон юрэнхы болбосоролой эмхи зургаануудай багшын ажалшадые, тэрэ тоодо буряад хэлэнэй багшанарые хангалгада мүнгэн һангай гаргаша хангалгада шэглүүлэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудые бэелүүлхэ талаар гаргашын уялгануудые суг һомололгодо тус тэдэмжэ үзүүлэгдэнэ.

Тэдхэмжэ үзүүлхын тула муниципальна байгууламжануудые шэлэхэ эрилтэнь болбол дээдэ болбосоролой болон мэргэжэлэй нэмэлтэ болбосоролой эмхинүүдтэ шэнээр бэлдэхэ ба (али) “Болбосорол ба багшын эрдэм ухаан” гэһэн шэглэлээр дээдэ болбосоролой эмхинүүдтэ багшын ажалшадые бэлдэхэ хэрэгтэй болоһон багшын ажалшадтай байлга болоно.

Муниципальна сэсэрлигүүдые болон юрэнхы болбосоролой эмхинүүдые багшын ажалшадаар хангалгада Буряад Уласта муниципальна аймагуудай болон хотын тойрогуудай бюджедүүдтэ уласай бюджедһөө тэдхэмжэ үзүүлхэ ба тарааха гуримда 2-дохи хабсаргалтын түхэлэй ёһоор мэдүүлгэнүүд Khandama@mail.ru м сахим хаягта Мэдүүлгэнүүдые шэлэлгын үнгэрһэн тухай соносхоһон үдэрһөө 14 үдэрэй туршада муниципальна байгууламжануудта үзүүлэгдэдэг. Мэдүүлгын түхэл болон болзор хазагайруулгатай үзүүлгдэһэн ушарта тэрэ мэдүүлгэ болюулагдадаг. Шэлэлгэ үнгэрһэнэй дүнгүүд Яаманай захиралтаар ажалай табан үдэрэй туршада албан ёһоной болгогдожо, захиралтада гар табигдаһан үдэрһөө ажалай 2 үдэрһөө хойшо бэшэ Яаманай сайт дээрэ (http://egov-buryatia.ru/minobr/) оньһото мэдээсэлэй-телекоммуникациин “Интернет” сүлжээндэ табигдадаг.

Шэлэгдэһэн мэдүүлгэнүүдтэй муниципальна байгууламжанууд тэдхэмжэ абахын тула Яаманай сайт дээрэ шэлэлгын дүнгүүдэй гараһанай удаа 5 үдэрэй туршада Яаманда иимэ бэшэг баримтануудые үзүүлдэг гэбэл:

- суг һомологдохо гэжэ үзүүлэгдэһэн тэдхэмжэдэ, тус Дүримэй 2-дохи зүйлдэ зохихо хэмжээ ябуулгануудые хараалһан Гүрэнэй программада таараһан зорилгонуудта хүрэхэ муниципальна программын хуулбари;

- гаргашын уялгануудые суг һомололго хараалһан муниципальна байгууламжын нэгэдэмэл бюджедэй хубаариһаа бэшэһэн саарһа болон муниципальна байгууламжын мүнгэн сангай зургаанай баталһан бэшэг.

Яаман бэшэг баримтануудай ороһон үдэрһөө 20 үдэрэй туршада тэдхэмжэ үгэхэ тухай, үгы гэбэл тэдхэмжэ үгэлгэдэ арсаха тухай шиидхэбэри абадаг. Абтаһан шиидхэбэри тухай дуулгаһан бэшэг болбол тэдхэмжэ үзүүлгэдэ арсаха тухай шиидхэбэриин абтаһан үдэрһөө ажалай гурбан үдэрэй турша соо бэшэгээр муниципальна байгууламжын хаягаар эльгээгдэдэг.

Шэлэлгэ үнгэргэргэхын түлөө харюусаһан нюур: Суборова Хандама Мункобаировна. Харилсаха утаһан: 8(301-2) 21-56-05.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня