Образование Ξ
11:24, 17 Ноября 2021
Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат буряад хэлэнэй ном һудар тоо оньһондо оруулна
Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат буряад хэлэнэй ном һудар тоо оньһондо оруулна

Улаан-Үдэ хотодо буряад хэлэнэй һуралсалай-онол аргын ном һудар тоо оньһондо оруулагдана. Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай захирал Булат Шойнжоновой Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада хэлэһээр, энэ хэрэгтэ «2021 - 2030 онуудта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн программаар 90 мянган түхэриг хараалагданхай. Тус мүнгэн энэ ехэ ба орёо ажалай эхин шатада гаргашалагдаха юм.

- Болбосорол тухай хуулиин ёһоор, һуралсалай бүхы номууд хоёр түхэлөөр байха ёһотой: саарһан ба сахим. Хэрбээ буряад хэлээр саарһан номуудай хуу бии һаа, сахим номууд үгы шахуу. Тиимэһээ илангаяа мүнөө үедэ тоо оньһондо оруулха шухала болонхой, - гэжэ Булат Шойнжонов тэмдэглээ.

Даб дээрээ һуралсалай-онол аргын номуудые Moodle платформодо шэлжүүлхэ ажал ябуулагдажа байна.

- Орёошог лэ даа, - гэжэ захирал онсолоо. – Жэшээнь, һуралсалай номууд табан жэл бүхэндэ шэнэлэгдэхэ ёһотой юм. Тиин мүнөө тоо оньһондо оруулаашамнай һүүлдэ баһал шэнэлэгдэхэ болоно. 

Ерээдүйдэ лицейн сайт бүхыдэнь Moodle платформодо оруулхаар хараалагданхай. Тэндэнь һургуулида шудалдаг бүхы зүйлнүүдээр номуудһаа эхилээд, даабаринууд хүрэтэр хуу байха юм. Тиибэл холоһоо һуралсал багшанарые, һурагшадые, түрэлхидые зүдэрөөнгүй, хүлгүүлэнгүй, нэгэшье һаадгүйгөөр мэдэсэ дамжуулха ба абаха арга олгохо. Теэд энэ хэрэг нэгэ жэл соо бүтэшэхэ бэшэ.

Булат Шойнжоновой һанамжаар, буряад хэлэ заалгада иимэ хубилалтанууд тон хэрэгтэй. Интернет руу шургашаһан үхибүүдэй дура татахада, буряад хэлэ дэлгэрүүлхэдэ туһа болохо. 

Новости за сегодня