Образование Ξ
21:19, 16 Ноября 2021
Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада хабаадаа
Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада хабаадаа
Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада хабаадаа Фото: Эдельвейс

Улаан-Үдэ хотын нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада эдэбхитэйгээр хабаадаа. Түбэй багшанар ба хүмүүжэмэлнүүд 16-дахияа үнгэргэгдэһэн тус хэмжээ ябуулгада жэл бүхэндэ оролсодог юм. «Эдельвейс» түбэйхидэй  Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада хөөрэһөөр, энэ удаа тэдэ хотын болбосоролой эмхинүүдэй дунда «Найрал дуунай тулалдаан» гэһэн мүрысөөндэ 1-дэхи һуури эзэлээ.

Түбтэ бэеын соёлой-тамирай, уран зурагай, ниигэмэй-соёл түүхын, оньһоной, байгаалиин эрдэмэй ба аяншалгын-хизаар ороноо шэнжэлэлгын шэглэлэй программанууд бэелүүлэгдэдэг. Хүүгэдтэ олон тоото бүлгэмүүд хүдэлдэг. Мүн буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэдэ онсо анхарал хандуулагдадаг. Буряад хэлэнэй, үндэһэн соёлой ба хизаар ороноо шэнжэлэлгын багшанар бии юм. «Буряад хэлэнэй юртэмсэ», «Минии нютаг» гэһэн болбосоролой программанууд бэелүүлэгдэдэг, «Минии Буряад орон» гэһэн хизаар ороноо шэнжэлэлгын бүлгэм ажал ябуулдаг.

Тиин Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай үнгэргэһэн Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ нэмэлтэ болбосоролой багша Эржена Онтобоева буряад арадай эдеэ хоолой үзэсхэлэн-танилсуулга эмхидхээ. Түбэй хүмүүжэмэлнүүд шанаһан зөөхэй, бообо, хуушуур, буузын түүхэтэй ба бэлдэхэ нюусануудтай танилсаа. Бууза мушхажа туршаа, ёохор хатараа.​

Тиихэдэ «Контакт» клубта үхибүүд «Бэлэн хэлэн» гэһэн түрүүшын буряад шэрээн нааданай ашаар түрэл хэлэеэ амжалтатайгаар шудалжа эхилээ. «Эдельвейс» түбэйхидэй тэмдэглэһээр, тэдэ ухаан бодолоо хүгжөөнэ, наадангаа хэлэндэ һурана. 

Новости за сегодня