Образование Ξ
09:20, 20 Октября 2021
Буряад орондо «Эрхим Хүмүүжүүлэгшэ-2021» гэhэн конкурс эхилбэ
Буряад орондо «Эрхим Хүмүүжүүлэгшэ-2021» гэhэн конкурс эхилбэ
Буряад орондо «Эрхим Хүмүүжүүлэгшэ-2021» гэhэн конкурс эхилбэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман Буряад республикын hуралсалай институт «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2021». Конкурсын зорилго гэхэдэ, бэлигтэй залуу багшанарые тэдэглэхэ, мүн буряад хэлэеэ, буряад соёл болбосоролоо үргэхэ, ажаябуулгаяа дээшэлхэ, hуралсалай талаар онол аргануудые хүгжөөхэ гэhэн.

Конкурс дистанционно формат дээрэ үнгэрхэ. Мүнөө энэ конкурсда хабаадаха гэжэ Улаан-Үдын сэсэрлигүүдэй 13 буряад хэлэнэй багшанар мэдүүлбэ. Тэдэнэй дунда Ивалгын аймагай хоёр сэсэрлигэй багшанар. Тиихэдэ, нэгэ конкурсант Хяагтын, Хурумхаанай болон Хэжэнгын аймагуудhаа хабаадаа. Хабаадагшад гурбан видеоролигуудые эльгээхэ аргатай байгаа. Тэдэнэй тоодо «Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй Визитнэ карточка», «Эмхитэй hуралсалай ажаябуулга», «Буряадаар дуу гараха гэhэн хамтын ажаябуулга хүгжөөхэ». Хабаадагшадай өөр тухайгаа эльгээhэн материалнууд октябриин 23 болотор хүрэжэ ерэхэ ёhотой гэжэ  Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман мэдүүлбэ.

Тус конкурсын дүн гаргалга болон шагналга октябриин 28-да Буряад республикын эрдэм ухаанай институт соо үнгэрхэ. Илагшад сэнтэй мүнгэнэй шанда хүртэхэ аргатай.

Байгша ондо хүүгэдэй эрдэм ухаанай учрежденинүүд тус конкурсда  эдэбхитэйгээр дипломантнуудые бэлдэhэнэй түлөө Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаманhаа тусхай шанда хүртэхэ аргатай. Тэрэ шангынь хадаа буряадаар дуугардаг рободууд гээшэ. Эдэ рободууд хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо хүмүүжүүлэгшэдтэ буряад хэлэ заахада, шудалхада, мүн тиихэдэ дээшэлүүлхэдэ ехэл туhа болохо, харин хүүгэдэй hонирхол татаха гэжэ найдагдана.

Тобшолон хэлэбэл, буряад хэлэ үзэхэ, шудалха аргануудта интеллектуальна нааданууд болон конкурснууд  дэмжэгдэнэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаманда мэдүүлнэ. Октябрь соо, габшагай haрын үдэрнүүдтэ «Түхэриг» гэhэн интеллектуальна-лигвистическэ наадан буряад хэлэнэй болон үндэhэтэнэй соёлой  факультедэй оюутадай дунда үнгэрбэ. Тиихэдэ, Д. Улзытуевай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдан «Уран шүлэгэй долгин дээрэ», «Урасхал ехэ уhан мэтээр урдажа байна үе саг, мүнхэ ехэ мүрэн мэтээр мушхарна мүнөө саг..» гэhэн конкурснууд 10-11–дэхиангиин hурагшануудай, оюутадай болон бэеэ дааhан бүдүүн зоной дунда үнгэрөө. Мүн тиихэдэ Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» гэhэн конкурс үнгэргэгдөө.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня