Образование Ξ
09:12, 19 Октября 2021
Буряад орондомнай залуу багшанарай дунда интеллектуальна нааданай тулалдаан үнгэрбэ
Буряад орондомнай залуу багшанарай дунда интеллектуальна нааданай тулалдаан үнгэрбэ
Буряад орондомнай залуу багшанарай дунда интеллектуальна нааданай тулалдаан үнгэрбэ Фото: Минобразования РБ

Октябриин 15-да Буряад республикын багшанарай колледждо түрүүшынхиеэ «Бүхы юумэн тухай» гэhэн интеллектуальна конкурс залуу багшанарай дунда үнгэрбэ. Энэ тэмсээндэ ганса бүхы Буряад ороноймнай hургуулиин залуу багшанар бэшэ, харин дээдэ болон дунда hургуулинуудай багшанар хабаадаа. Нааданай эмхидхэгшэд Буряад республикын багшанарай колледжын залуушуулай зүблэл болоно гээшэ. Энэ хэмжээ ябуулгын гол зорилго хадаа колледжын болон техникумуудай залуушуулай творческо болон интеллектуальна хараа бодолнуудайнь хүгжэлгэ, тэдэнэй hонирхол таталга болоно.

Энэ наадан залуушуулай интеллектуальна хараа бодолыень, арга шадалыень хараха, сэгнэхэ, урмашуулха гэhэн зорилготой. Тиихэдэ залуу үеын зоной интеллектуальна, бэеын тамирай, болон хүгжөөлгын ажаябуулгануудые бүхэжүүлхэ, холбоо харилсаатай болгохо гэжэ эмхидхэгшэд тоолоно. Залуу багшанарай түрүүшын наадан мэдээжэ россиин телевизионно викторинануудта адли формат дээрэ үнгэрөө. Команданууд соонь 5 хүн байжа, асуудал бүхэндэнь элдэб харюунуудые үгэхэ, үшөө тиихэдэ, элдэб ойлгомжотой бодолгонуудые шиидэхэ аргатай байгаа.  

Нааданай дүн гаргалгаар, түрүүшын hуури Улаан-Үдын түмэр харгын транспортын колледжын залуушуул эзэлээ. Хоёрдохи hуурида Зэдын аймагай олон профильна техникумэй залуушуул гараа. Гурбадахи hуури Захааминай аймагай агропромышленна техникумэй залуушуул эзэлээ. «Илалта хүрэтэр нэгэ алхам» гэhэн номинацида Буряад республикын индустриальна техникумэй оюутад хүртөө. «Эгээл эдэбхитэй» гэhэн номинацида  Политехническэ техникумэй залуушуул хүртөө. «Эгээл бэрхэ нэгэдэн байлга» гэhэн номинаци Э.Р. Раднаевай Буряад республикын медицинскэ колледжын оюутад абаа. «Эгээл хүхюутэй» гэhэн номинацида Буряад республикын барилгын болон промышленна технологиин техникум хүртөө. Булта хабаадаhан залуушуул дипломууд болон сэнтэй бэлэгүүдтэ хүртөө.

Тобшолон хэлэбэл, буряад хэлэ үзэхэ, шудалха аргануудта интеллектуальна нааданууд болон конкурснууд  дэмжэгдэнэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаманда мэдүүлнэ. Октябрь соо, габшагай haрын үдэрнүүдтэ «Түхэриг» гэhэн интеллектуальна-лигвистическэ наадан буряад хэлэнэй болон үндэhэтэнэй соёлой  факультедэй оюутадай дунда үнгэрбэ. Тиихэдэ, Д. Улзытуевай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдан «Уран шүлэгэй долгин дээрэ», «Урасхал ехэ уhан мэтээр урдажа байна үе саг, мүнхэ ехэ мүрэн мэтээр мушхарна мүнөө саг..» гэhэн конкурснууд 10-11–дэхи классай hурагшануудай, оюутадай болон бэеэ дааhан бүдүүн зоной дунда үнгэрөө. Мүн тиихэдэ Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» гэhэн конкурс үнгэргэгдөө.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня