Образование Ξ
08:57, 16 Октября 2021
Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба
Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй  челлендж  табигдаба
Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба. Энэ челлендж «Амар Мэндэ!» гэhэн соёл болбосоролой түб соносхобо. Хабаадахаяа hанабал, жорооүгэнүүдамармэндэ гэhэн хэштээгтэй видео @amarmendecenter03 гэhэн тэмдэгтэй хаягаар эльгээхэ аргатайт. Энэ челлендждэ хүн бүхэн хабаадахаар. Эгээл мэдээжэ буряад жороо үгэнүүд гэбэл, иимэнүүд:

1)Талын тарган табан тарбаган

   Талада табуулан табараа.

2) Арбаад гаран арбагар хасуури

    Арадаа үргөөд асарааб тандаа.

3) Таа бү таа тарган таршаа

    Заа бү заа заан газаа.

4) Жороо үгэеэ жороолуулая

   Жороолуулая даа, жороолуулая.

   Хурдан үгэеэ урилдуулая

  Урилдуулая даа, урилдуулая.

5) Тэмээн тэмээн Тэбэрюухэй

    Тэмээнэй хүбүүн Табарюухай.

Тэмдэглэбэл, Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман болон тэрэнэй ударидалга доро байhан учрежденинүүд булта янза бүриин конкурснуудые үнгэргэдэг. Тэдэнэр буряадаар мэдэхэ зониие, тиихэдэ үшөө хэлэ үзэжэ байhан зониие дэмжэхэ гэжэ оролдоно. Мүнөө Улаан-Үдын hургуулинуудта буряад хэлэнэй габшагай hара үнгэржэ байна. Буряад ороноймнай сэсэрлигүүд, hургуулинууд, дунда болон дээдэ hургуулинууд хабаадаха гэжэ оролдоно. Тэдэнэр булта габшагай hарада зорюулагдаhан өөрын түсэбүүдтэй. Зурагай болон фотозурагай, уран уншалгын конкурснууд, выставканууд, караоке, флешмобууд, болон буряад хэлэ дэмжэхын тула акцинууд, интеллектуальна болон хүгжэмэй нааданууд, тиихэдэ сценическэ зүжэгүүдые табилганууд г.м.үнгэргөө.

Улаан-Үдын  hургуулинуудта (онлайн формадаар) бүхы хотын хэмжээ ябуулганууд  үнгэргэгдэжэ байна. «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» гэhэн конкурс Улаан-Үдын  355 жэлэй ойн баярта зорюулагданхай. Энэ конкурсда хабаадахын тула видео октябриин 18-haa 22 болотор namsaraeva.el@mail.ru гэhэн электронно хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй. Буряад уран зохёолшодой бүтээлнүүдэй хэhэгүүдые сээжээр уншалга. Тус конкурсай үрэ дүн октябриин 28-да бэлэн болохо. 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня