Образование Ξ
11:01, 28 Сентября 2021
Буряад Уласта октябрь һарада «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэһэн мүрысөөн үнгэрхэ
Буряад Уласта  октябрь һарада  «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэһэн мүрысөөн үнгэрхэ
Буряад Уласта октябрь һарада «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэһэн мүрысөөн үнгэрхэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман  Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулитай хамтаран октябрь һарада  «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэжэ мэргэжэлэй мүрысөө зохёон байгуулжа байна. Тэмсээнэй зорилгонь - буряад хэлэн дээрэ угсаатанай соёл зүйлнүүдые һургуулиин урдахи болбосоролойэмхи зургаануудтахэрэглэдэг, буряад  хэлэсахин хадагалха, хүгжөөхэ, инноваци һайжаруулха ба болбосоролой шанар дээшэлүүлхэ хэрэгтэ абьяастай  багшанарые тодорхойлхоболоно.

Мүрысөөнонлайн хэмжээндэ зохёон байгуулагдана.ЭнээндэУлаан-Үдэ хотын һургуулиин урдахи болбосоролой  13 эмхи зургаануудай  буряад хэлэнэй багшанар, һурган хүмүүжүүлэгшэд,  Ивалгынаймагай  2 сэсэрлигүүд, Хяагтын, Хурамхаанай, Хэжэнгын аймагуудһаанэгэ-нэгэ хабаадагшадмэдээсэл оруулаад байна. Хабаадагшад  иимэ даабаритай: «Сэсэрлигэй нюурай үнэмшэлгэ»,  «Зохёон байгуулалтай болбосоролой ажал ябуулга», «Оршон байдалда яряанай буряад хэлэ хүгжөөлгэ» гурбан видео бэшэжэ эльгээхэ.

Энэ жэл тэмсээнэй илагшадта  шагнал барюулха ёһолол октябриин  28-да Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулида үнгэрхэ. Илагшадта үнэ сэнтэй мүнгэн шагнал барюулагдаха. Мүн урилдаанай илагшадые  бэлдэһэн һургуулиин урдахи болбосоролой  эмхи зургаануудта   буряад хэлэ сэсэрлигэй  һурагшадта заахада һонирхол дээшэлүүлхэ зорилготойгоор Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман буряад хэлээр дуугардаг рободуудые тусхай шагнал болгоно.

Эдэ робот бүтээгшэд  «Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай нютагаархинай  олониитын бүлгэм «Саяан уула» болоно. Түнхэн нютагта ажаһуугшад 2019 ондо үхибүүдтэ, багшанарта, гэртэхиндэ буряад хэлэндэ һурахада хэрэгтэй интерактивна шэнэ технологи, нааданхайнуудые, хүүхэлдэйн кино болон бусад арга хэрэгсэлнүүдтэй танилсаха зорилготойгоор «Сагай дуудалга» гэжэ этно-болбосоролой марафон зохёон байгуулжа үнгэргөө. Тэдэнэй тоодо буряадаар дуугардаг рободууд ороһон байна. 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.