Образование Ξ
19:16, 28 Октября 2021
Буряад Уласай уридшалһан мэргэжэлдэ һургахатүб аласай бодолгын сессидэ оролсоно
Буряад Уласай уридшалһан мэргэжэлдэ һургахатүб аласай бодолгын сессидэ оролсоно
Буряад Уласай уридшалһан мэргэжэлдэ һургахатүб аласай бодолгын сессидэ оролсоно Фото: Минобразования РБ

Октябриин 27-һоо 28 болотор Пятигорск хотодо Пятигорскын гүрэнэй ехэ һургуулиин талмайда хоёр хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ: Мэргэжэлдэ уридшалан һураха түбүүдэй аласай бодолго хүгжөөхэ ажал ябуулгын талаар проектно-шудалалай сесси ба  ЦОПП тусхай зорилгото харуулалтануудта хүрэхэ талаар Бүхэроссиин суглаан. Буряад Уласһаа түлөөлэгшэнь БУ-ай мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбэй хүтэлбэрилэгшэГорюнова Марина Юрьевна болоно.

2021 оной эсэс болотор бэелүүлдэхэ ёһотой мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбүүдэй тусхай зорилгото харуулалтануудые болон аласай бодолгын хүгжэлтын талаар суглаануудые үнгэргэжэ байһан Мэргэжэлэй болбосорол хүгжөөхэ эрдэмэй хүреэлэнэй үүсхэһэн ажалай үргэлжэлэл болоно.

Проектно-шудалалай сессидэ ба Бүхэроссиин суглаанда Холбоото Ород Уласай Гэгээрэлэй яаманай, Холбоото Ород Уласай Ажалай болон ниигэмэй халамжын яаманай, “Аласай бодолгын үүсхэлэй агентство” АНО-гой түлөөлэгшэд, уригдаһан шэнжэлэгшэд, тэрэ тоодо ажал олгогшодой ниигэмлигүүдэй түлөөлэгшэдэй тооһоо, мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, ХОУ-гай можонуудай гүйсэдхэхэ зургаануудай түлөөлэгшэд, Мэргэжэлэй болбосорол хүгжэлтын эрдэмэй хүреэлэнэй түлөөлэгшэд оролсоно.

Хэмжээ ябуулгада оролсогшодой үмэнэ иимэ зорилгонууд табигдадана:ЦОПП-уудай ажал ябуулгын ашаг үрын харуулалтануудай тоолбори бүрилдүүлгэ; мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбүүдэй можонуудай сүлжээ бүрилдүүлхэ механизмуудые бэлдэхэ, мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбүүдэй аласай бодолго бүрилдүүлгэ; ХОУ-гай эрхэтэдые ажалаар хангалгада шэнэ арга бэлдэлгэ ба ажалайнь һуурида байлгалга мүн.

Мэргэжэлэй уридшалһан һургалтын түбүүдые байгуулха түсэл болбол “Болбосорол” үндэһэн түсэлэй “Залуу мэргэжэлтэд” гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ хүреэндэ Холбоото Ород Уласай Гэгээрэлэй яаманай дэмжэлгээр бэелүүлэгдэнэ.

Новости за сегодня