Образование Ξ
23:50, 01 Ноября 2021
Тоободолго, оршон юртэмсэгэһэн һургуулиин номууд буряад хэлэндэ оршуулагдаха
Тоободолго, оршон юртэмсэгэһэн һургуулиин номууд буряад хэлэндэ оршуулагдаха
Тоободолго, оршон юртэмсэгэһэн һургуулиин номууд буряад хэлэндэ оршуулагдаха Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласта һургуулиин номуудые буряад хэлэндэ оршуулха ажал хэгдэнэ. Гүрэнэй буряад хэлэндэ оршуулагдаха ёһотой федеральна удха шанартай 1-4 анги хүрэтэр үзэгдэхэ һургуулиин номуудые болон Буряад Уласта болбосоролой зарим эмхинүүдтэ эхин шатын болбосоролой түбшэндэ түрэлхи буряад хэлээр зааха ба хүмүүжүүлхэ талаар арга хэмжээнүүдэй (шэглэл харуулһан) түсэб ород хэлэнһээ оршуулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаа.

Нэн түрүүн һануулха хэрэгтэй, юуб гэхэдэ, байгша оной зун Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов буряад хэлэ үзэхэ талаар һуралсалай хүтэлбэринүүдтэ заһалта оруулха тухай даабари үгөө һэн. Тэрэ тоодо, тоо бодолгын, оршон юртэмсэ гэһэн номуудые ород хэлэнһээ буряад хэлэндэ оршуулха, мүн тиихэдэ 10-11 ангинуудта буряад хэлэ заажа эхилхэ тухай хэлэгдээ һэн. Тиихэдэ мүнөө дээрээ һургуулида долоон хоногто нэгэ удаа 1 саг соо заагдажа байгаа байдал хэлэнэй хүгжэлтэдэ туһа болоногүй гэжэ Буряад Уласай толгойлогшо хэлэһэн байха юм. “Болбосоролой яаманда болон хотын болбосоролой хороондо энэ асуудал хаража үзөөд, долоон хоногто 2 саг соо буряад хэлэнэй хэшээлнүүдые яажа оруулха бэ гэһэн һанамжа дурадхал оруулха, мүн баһа 10-11 ангинуудта буряад хэлэ зааха талаар болбосоролой хүтэлбэридэ оруулха. Англи хэлэ хүүгэд һургуули дүүргэтэрөө үзэнэ, харин буряад хэлэ 9 анги болотор, иимэ байдалые һэлгэхэ хэрэгтэй”, - гэжэ Цыденов урид хэлэһэн байгаа.  

Болбосоролой яаманда буряад хэлээр шэнэ сагай номуудые нэбтэрүүлхэ талаар ажал ябуулна. “Шэнэ жэлһээ эхилжэ, эхин шатын ангиин багшанарые, буряад хэлэ зааха эрхэтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүмүүжэлэгшэдые, буряад хэлэтэй сэтгүүлшэдые, хэлэ бэшэгэй мэргэжэлтэдые, удха зохёолшодые, оршуулагшадые мэргэжэлэй бэлэдхэл эхилхээр хараалагдана”, - гэжэ уласай болбосоролой, эрдэм ухаанай сайдай үүргэ гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков хэлээ.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня