Образование Ξ
15:37, 31 Октября 2021
Буряад Уласай сэсэрлигүүдтэ буряадаар дуугардаг роботнууд дамжуулагдаба
Буряад Уласай сэсэрлигүүдтэ буряадаар дуугардаг роботнууд дамжуулагдаба

Буряад Уласай сэсэрлигүүд һуралсалайнгаа ажал ябуулгада хэрэглэхэ буряад хэлэтэй робот хүлеэн абаба. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманһаа мүнөөдэроктябриин 28-да «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» гэжэ мүрысөөндэ шалгарһан сэсэрлигүүдтэ тусгай шагналдамжуулагдаа. Роботнууд һургуулиин урда наһанай  хүүгэдтэ буряад хэлэндэ һурахадань  һонирхолыень дээшэлүүлхэ  гэжэ яаманда найдана.

- Энэ хадаа  ехэ удхатай бэлэг гээшэ. Бидэ буряадаар дуугардаг роботнуудыесэсэрлигүүдтэ бэлэглэбэбди. Роботнуудые дуунда, онтохондоһургажа болоно, - гэжэБуряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай  үүргэ  дүүргэгшэ  Наталья Сандакова хэлэбэ. – Энэ болбол рободуудай мэдэхэонтохон, дуунһаа гадна һургуулиин урда наһанай  хүүгэдэй буряад хэлэндэ робот һургахаанха түрүүшын туршалга болохо.

Рободуудые Улаан-Үдэ хотын «Ая-ганга», «Номина»  гэжэ сэсэрлигүүд, Хурамхаанай аймагай Барагханай «Хараасгай» гэжэ сэсэрлигхүлеэн абаа.Мүнөө сагта буряад хэлэнэй оршомдо  шунган орожо, 179 туршалгын бүлэг ажал ябуулна гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Эдэ бүлэгүүдтэ һургуулиин урда  наһанай  дүрбэ мянга гаран  хүүгэд ябана.

Мэдээсэлэй зүйл: 2019-2020 оной һуралсалай  жэлдэБуряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай захиралай һүүлдэһургуулиин урдахи болбосоролой эмхи зургаануудай  тоо 95-һаа 109 болотор олон болоо, буряад хэлэнэй оршомдо шунган орожо  һураха 145 туршалгын бүлэгүүд нээгдээ. Тэндэ 3420 хүүгэд ябадаг  байгаа. Нёдондо һуралсалай жэлдэ буряад хэлэнэй оршондошунган һураха 179 туршалгын бүлэгүүд  102 сэсэрлигүүдтээ байгуулагдаа. Тэндэ 4378 хүүгэд ороһон  байна. Мүн сэсэрлигүүдэй тоо  7 сэсэрлигүүдээр үсөөрбэшье, иимэ түхэлэй  бүлэгүүдэй  тоо 34 бүлэгтэ  хүрөө, харин  хүүгэдэй  тоо 958 үхибүүдээр олон болоо. Буряад хэлэ заадаг сэсэрлигүүдэй тоо нэмэгдээ: 2018-2019 онойһуралсалай  жэлдэ 95 байгаа һаа,  2020-2021 ондо 164 хүрэтэр нэмэгдээ. Мүн үхибүүдэй  тоо - 2018-2019 онойһуралсалай  жэлдэ 7984-һөө 2020-2021 ондо 13967 болотор дээшэлээ.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.