Образование Ξ
16:33, 29 Октября 2021
Буряад Уласай эрхим хүмүүжүүлэгшэ «Ая-ганга» гэжэ сэсэрлигтэ хүдэлнэ
Буряад Уласай эрхим хүмүүжүүлэгшэ «Ая-ганга» гэжэ сэсэрлигтэ хүдэлнэ
Буряад Уласай эрхим хүмүүжүүлэгшэ «Ая-ганга» гэжэ сэсэрлигтэ хүдэлнэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Улаан-Yдэ хотын 52-дохи «Ая-ганга» сэсэрлигэй ахалагша хүмүүжүүлэгшэДарима Дашиева II-дохи Уласай «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» гэжэ мэргэжэлтэ мүрысөөндэ буряад хэлээр этнокультурна компонент бэелүүлдэг багшанарай дунда илажа гараба. Мүрысөөндэ хабаадагшадые шагналгын ёһолол октябриин 28-да Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулидаүнгэрбэ.

Энэ мүрысөөн буряад хэлэ сахин хадагалха,  тайлбарилан дэлгэрүүлхэ зорилготой юм. Энэ жэлдэ буряад хэлэн дээрэ болбосоролой ябаса бэелүүлдэг 39 сэсэрлигүүдэй багшанар эрхим гэһэн нэрэ зэргын түлөө оролдоһон байна. Финалда 6 хабаадагшад шалгаржа гараа. Тэдэнэр 3 шата гаража, иимэ гурбан видео бэшэхэ даабаритай байгаа: «Сэсэрлигэй нюурай үнэмшэлгэ»,  «Зохёон байгуулалтай болбосоролой ажал ябуулга», «Оршон байдалда яряанай буряад хэлэ хүгжөөлгэ». Тиигэжэ дүнгүүдээрээ нэгэдэхи һуурида Улаан-Үдэ хотын«Ая-ганга» гэжэ 52-дохи сэсэрлигэй ахалагша хүмүүжүүлэгшэ Дарима Дашиева, хоёрдохи һуурида Улаан-Үдэ хотын «Номина» гэжэ 1-дэхи сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Лариса Базарова, гурбадахи һуурида Хурамхаанай аймагай Барагханай «Хараасгай» гэжэ сэсэрлигэй багша Гэрэлма Базарова гэгшэд илажа гараа.

Педагогикын эрдэмэй доктор, профессор, Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулиин педагогика болон үхибүүдэй психологиин кафедрын эрхилэгшэ, жюриин түрүүлэгшэ  Сономбал СодномовДарима Дашиевагай  һургуулиин урда наһанай үхибүүдтэй үнгэргэһэн хэшээлынь  тодо, мүнөө үедэ тааруу, хүүгэдэй  һонирхол,тэдэнэйүүсхэл хараада абтана гэжэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай  үүргэ дүүргэгшэ  Наталья Сандаковагай тэмдэглэһээр, мүнөө байдалаар Буряад ороной сэсэрлигүүдтээдэбхитэйгээрбуряад хэлэнэй оршом байгуулха талаар ехэ ажал хэгдэжэ байна. "Мүнөө сагта буряад хэлэнэй оршомдо шунган орожо, 179 туршалгын бүлэг ажал ябуулна. Эдэ бүлэгүүдтэ һургуулиин урда  наһанай  4378 хүүгэд ябана. Жэшээлбэл, үнгэрһэн жэлдэ 164 бүлэг байгаа. Буряад хэлэнэй бүлэгүүд олон боложо, һонирхолдээшэлжэ байна. Энэ һуралсалай ажал ябуулгада һурган хүмүүжүүлэгшэдехэ шухала юм", - гэжэ Наталья Сандакова хэлэбэ.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня