Образование Ξ
13:28, 30 Октября 2021
Буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын талаар жэл бүриин шагнал
Буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын талаар жэл бүриин  шагнал
Буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын талаар жэл бүриин шагнал Фото: Восток-Телеинформ, архив

Улаан-Үдэ хотодо октябриин 29-дэ буряад хэлэнэй һайндэр дээрэ буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын түлөө «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн  түсэлөөр Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай түрүүшын шангууд барюулагдаба. Жэл бүри энэ  шан барюулагдадаг болохо.

Энэ жэлэй зун Алексей Самбуевич Цыденов «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» урилдаанай илагшадта Буряад Уласай Толгойлогшын жэл бүриин шан тухай” тогтоолдо гараа табижа баталһан  байна. Энэ шэнэ шангай зорилго – буряад хэлэ сахин хамгаалха болон хүгжөөхэ хэрэгтэ онсо хубитаяа оруулһан үйлэдбэринүүдэй, эмхи зургаануудай бодото ажал ябуулгые элирүүлэн сэгнэжэурмашуулха.  Энэ шанда ганса болбосоролой эмхинүүд бэшэ, мүн баһа олоной хоол баридаг, аяншалгын болон бэшэшье хангалгын газарнууд, элүүрые хамгаалгын болон ондоошье эмхи зургаанууд хүртэхэ юм.

Шангууд арбан номинацяар барюулагдаха, харин шагналгын жаса нэгэ сая түхэригтэ хүрэхэ.

Хабаадагшад ажалаа иимэ шэглэлнүүдээр эльгээхэ аргатай:

- «Эрхим гэр бүлэ»

- «Буряад Уласта буряад хэлэнэй оршомые эрхимээр байгуулһан һургуулиин урдахи болбосоролой эмхи”

- «Буряад Уласта буряад хэлэндэ һургаха программые эрхимээр бэелүүлэгшэ һургуулиин урдахи болбосоролой эмхи”

-«Түрэл буряад хэлэндээ һургаха программые эрхимээр бэелүүлэгшэ юрэнхы болбосоролой эмхи»

- «Буряад хэлэндэ һургаха программые эрхимээр бэелүүлэгшэ болбосоролой эмхи»

-«Буряад Уласай эрхим тусхай дунда гү, али дээдэ болбосоролой эмхи»

- «Буряад Уластахи эрхим хото, хүдөө нютаг»

- «Буряад Уласай эрхим аймаг, хотын хороо, хотын хороогой аймаг»

-«Буряад Уласай хангалгын талаар эрхим эмхи»

- «Буряад Уласай ниигэмэй талаар эрхим эмхи». 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня