Образование Ξ
22:59, 22 Октября 2021
Багшанарай колледж ба Хойто бэеын hургуули хамта нэгээдэбхитэй проект бэелүүлнэ
Багшанарай колледж ба Хойто бэеын hургуули хамта нэгээдэбхитэй проект бэелүүлнэ

Буряад Уласай Багшанарай колледжын түсэлнүүдэй офисто болбосоролой түсэлнүүдэй портфель соо  шэнэ «Предпрофессиональный психолого-педагогический класс» гэжэ түсэл бии болобо.  Энэ түсэл Буряад Уласай Ивалгын аймагай Хойто-Бэе тосхоной дунда һургуулиин дэргэдэ эхи табилгын хэмжээндэ  бэелүүлэгдэнэ. Мэргэжэлэй болбосоролтой болохо арга  «Болбосорол» гэжэ үндэhэн  түсэлэй «Залуу мэргэжэлтэд» гэжэ холбоото уласай түсэлэй гол шэглэл болоно.

Энэ hурган хүмүүжүүлгын  ангинуудта түрүүшын хэшээлнүүд октябриин 4-һөө 11 болотор Бүхэроссиин багшанарай долоон хоногой үдэрнүүд соогуур үнгэрбэ. Дүршэл дадалай хэшээлнүүд колледжын Ворлдскиллс Россия стандартаар нээгдэhэн  үндэр технологитой мастерской соо үнгэрхэ. Абаһан түрүүшын дүй дүршэлөө, шадабари ба мэдэсэеэ һурган хүмүүжүүлгын ангиин хүмүүжэгшэд һургуулиин ба колледжын дэргэдэ үнгэргэгдэхэ профориентационно туршалганууд дээрэ ба «Би ерээдүйн багшаб» гэжэ заншалта хабарай амаралтын үдэрнүүдтэ уласай олимпиада дээрэ харуулжа шадаха.

Хамтын болбосоролой түсэл ябуулга хадаа хоёр hуралсалай  эмхинүүдэй ажалаа хамтаруулгын хүсөөр бэелүүлэгдэбэ.

- Бидэ hурган хүмүүжүүлгын  ангинуудые нээхэ энэ үүсхэл ехэ дуратайгаар  дэмжээбди. Болбосоролой программа тааруугаар зохёогдонхой, багшанарай, hурагшадай болон гэртэхинэй эрилтэнүүдтэ хүсэд харюусана. Юундэб гэхэдэ манай hургуули шэнэ, hурагшадай тоо ехэ.  Болбосоролой олон мэргэжэлэй шэглэлнүүд манай хүгжэлтэдэ түрүү hуурида. Тиимэhээ инженернэ, информационно-технологическа, социальна-гуманитарна  мэргэжэлэй шэглэлнүүдээр мэргэжэлэй ангинууд  бидэндэ адли шухала, - гэжэ Хойто Бэеын hургуулиин захирал Владимир Михайлович Бадмаев тэмдэглэбэ.

«Предпрофессиональный психолого-педагогический класс» гэһэн проект ажалаа үргэлжэлһөөр, болбосоролой хэмжээнүргэдхэһөөр. Тиимэhээ hаяын сагта БРПК-гайпроектнуудай түсэбөөр Загарайн аймагай Асагадай дунда һургуулиин ба Улаан-Yдэ хотын 14-дэхи гимназиин дэргэдэ hурган хүмүүжүүлгын  ангинууд нээгдэхэ. 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня