Образование Ξ
09:10, 16 Октября 2021
Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай түрэhөөр 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаhан зохёол бэшэлгын конкурс үнгэржэ байна
Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай түрэhөөр 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаhан зохёол бэшэлгын конкурс үнгэржэ байна

Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай түрэhөөр 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаhан зохёол бэшэлгын конкурс үнгэржэ байна. Тэрэнэй эмхидхэгшэд: Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман, буряад хэлэ ба литературын дээдэ hургуули, буряад хэлэ хадагалалгын ба хүгжөөлгын түб, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедэй буряад ба эвэнк хэлэнэй таhаг.

Конкурсын зорилго – буряад литературын элитэ уран зохёолшо Дондок Улзытуевай уран зохёолтой танилсаха, буряад арадай ухаан сэдьхэлэй үнэтэ зүйлнүүдтэй, арадай ёhо заншалтай, соёл, хэлэн ба уран зохёолтой хабсаралга. Эрхим зохёол бэшэлгын конкурсдо 10-11 ангиин hурагшад, дээдэ ба дунда hургуулиин оюутад, мүн буряад ороной, Забайкалиин хизаарай Агын Буряадай автономито округай наhа хүсэhэн зон хабаадаха аргатай.

Зохёол бэшэлгын конкурс заочно түхэлөөр үнгэрнэ. 

 Ажалай нюур хуудаhан дээрэ зохёол бэшэлгын сэдэб ба удаадахи мэдээсэл байха ёhотой:

Буряад орон, хото, аймаг;

Авторай фамили,нэрэ, обог дүүрэнээр бэшэхэ (анги, hургуули, шата, дунда, дээдэ hургуули);

Хүтэлбэрилэгшын фамили, нэрэ, обог (hурагшадта).

Ажалнууд МicrosoftWord текстовэ редактор дээрэ абтаха (шрифт Times New Roman, 14 хэмжээн, интервал 1,5). Зурагуудаар ба фотозурагуудаар шэмэглэжэ болохо. 2021 оной октябриин 25 болотор захил ба ажалайнгаа сканированна вариант энэ хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй: burlitkaf@yandex.ru.

Дүнгүүд 2021 оной октябриин 27-до гаргагдаха. Эгээл hайн ажалай авторнууд дипломуудаар ба үнэтэй бэлэгүүдээр шагнагдаха гэжэ Восток-Телеинформ  бэшэнэ.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня