Образование Ξ
22:02, 14 Октября 2021
Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ » гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь
Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ » гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь

Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ» гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь.Энэ конкурс хадаа Цырен-Дондок Хамаевай 85 (наян табан) жэлэй ойн баярта зорюулагдана гэжэ «Восток - Телеинформдо» БГУ-гай хэлэ бэшэгэй кандидат, доцент Лариса Халхарова хөөрэhэн байна. Энэ конкурсда Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман, буряад хэлэн ба литературын дээдэ hургуули, буряад хэлэ хадагалалгын ба хүгжөөлтын түб, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй университет туhалаа. Харин тиихэдэ, регион хоорондохи «Буряад соелой хүгжөөлтын ассоциаци», уран зохеолшо - Ким Цыденовэй үхибүүд мүнгэнэй талаhаа ехэл хубитаяа оруулха гэжэ оролдоhон байна.

Конкурсын зорилго – буряад литературын элитэ уран зохеолшо Цырен-Дондок Хамаевай уран зохёолтой танилсалга, буряад арадай ухаан сэдьхэлэй үнэтэ зүйлнүүдтэй, буряад арадай ёhо заншалтай, буряад соёлтой танилсалга. Эрхим зохёол уншалгын конкурсда хабаадагшад: 5-8–дахи ангиин, ба 9-11–дэхи ангиин  hурагшад, дунда, дээдэ hургуулиин оюутад болон бусад бүдүүн зон хабаадаха аргатай.

Конкурснууд иимэ бүлгэмүүдээр илгарха баатай:

1-дэхи секци - «Уран шүрэ» - «Уран шүлэг»

Уран үгын нюусанууд

1)Авторай өөрөө зохёоhон бүтээл

2)Цырен-Дондок Хамаевай шүлэгүүдые болон уран зохёолой хэhэгүүдые сээжээр уран hайханаар уншалга.

2 – дохи секци – «Уран hайханай юртэмсэ»

1)«Yргэлжэлhэн зохёол»  - прозо

2)«Найруулга» (багахан эссе)

3- дахи секци – «Хурса гуурhан»

Найруулга бэшэлгэ

4 – дэхи секци «Уран зурааша»

Бүтээлнүүдэй удхаар уран гоёор зурагуудые зуралга.

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня