Образование Ξ
21:47, 11 Октября 2021
4 - дэхи болон 5 - дахи классуудта зааха буряад хэлэнэй методическа комплектнүүд буряад орондомнай бэелүүлэгдэхэнь
4 - дэхи болон 5 - дахи классуудта зааха буряад хэлэнэй методическа комплектнүүд буряад орондомнай бэелүүлэгдэхэнь
4 - дэхи болон 5 - дахи классуудта зааха буряад хэлэнэй методическа комплектнүүд буряад орондомнай бэелүүлэгдэхэнь Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряадай Гүрэнэй Университедэй эрдэмтэд болон hургуулиин багшанар мүнөө үеын үхибүүдтэ таарамжатай методическа хэрэгсэлнүүдые бэлдэхэнь. Удаадахи жэлдэ олон хэрэгсэлнүүд тоодо гараха гэжэ гүрэнэй захяа болон үгтөө. Байгша оной үнгэртэрнь энэ 5-дахи классай hуралсалай методическа комплектээ дүүргэхэ зорилготойгоор авторнууд хэлсэнэ гэжэ Вести Иркутск мэдүүлбэ.

Иимэ комплект урид 3-дахи классуудта гаргадаhан байгаа. Комплект соо ном, ажалай дэбтэр, аудиодиск, хрестомати болон багшын методическа заабари бии. Энэ ажаябуулга буряад хэлэ үзэхэ, тэрэнэй хадагалалга болон гүнзэгыгөөр шудалха, мэдээжэ болгохо гэhэн зорилготойгоор бэелүүлэгдээ.

Усть Ордагай 82 hургуулинууд болон 58 сэсэрлигүүд буряад хэлэ шудалха аргатай. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр түрэл хэлэн дээрээ дуугархаяа оролдоно, харин хажуугаарнь Эрхүүгэй мэдээжэ хүнүүд тухай үзэнэ, хөөрэжэ hурана.

Хоёр мянга арбан юhэ ондо Буряад орондомнай «Бэрхэшүүл» гэhэн хүүгэдэй сэтгүүл буряад хэлэн дээрэ гараа. Энэ үнгэтэ гоё hайхан зурагуудтай сэтгүүл хүүгэдэй наhанда тааруу. Сэтгүүл сооhоо олон буряад мэдээжэ хүнүүдhээ хэрэгтэй юумэнүүдые харахаар, уншахаар, бэедээ хадуужа абахаар лэ. Тэрээн соо энеэдэтэй шог зугаа, хөөрөөн, аниме гэхэ мэтэ юумэнүүдые олохоор. Энэ сэтгүүл олон рубрикануудтай, тиимэhээ эндэ үхибүүн бүхэн өөрынгөө сэдьхэлдэ тааруу  нэгэ рубрика шэлэжэ уншаха, хараха аргатай болоно. Жэшээлхэдэ, «Амжалтын формула» гэhэн рубрика соо эдир уншагшад өөрынгөө наhанай үхибүүдээр танилсаха аргатай болоно. Харин «Һонирхолтойшье hаа, болохоор лэ» гэhэн рубрика соо элдэб янзын hонирхолтой дэлхэйн үзэгдэлнүүд болон фактнууд тухай хөөрэгдэхэ. Үшөө тиихэдэ, энэ сэтгүүл сооhоо хэзээ, хаана, хэды сагта, ямар секцинүүд болон кружогууд хотодомнай үнгэрхэб гэжэ үхибүүд мэдэдэг болохо. «Бэрхэшүүл» мүнөө үеын технологиин мобильно приложени гү, али QR – нюуса хэрэглэн мультзураг  харуулха аргатай.  «Бэрхэшүүл» гэhэн сэтгүүлые  «Буряад үнэн» гэhэн хэблэл ба Буряад Республикын эрдэм болон hуралсалай яаманай мүнгэнэй туhаламжаар хэблэлдэ гараhан байна. 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня