Образование Ξ
18:11, 10 Октября 2021
Улаан-Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ
Улаан-Yдэ хотын  хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо  буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ
Улаан-Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Улаан-Yдэ хотын  хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо  буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ. Улаан-Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилхэ арга боломжонууд бии болохонь. 52- дохи «Ая Ганга» гэһэн сэсэрлигтэ буряад хэлэ заалгын арга ябуулагдажа эхилбэ. Сэсэрлигэй багшанар ганса буряад хэлэн дээрээ дуугархаяа оролдоно гэжэ Восток- Телеинформ мэдүүлнэ.

Иимэ ажаябуулга хоер жэл тэндэ эхилээ. «Ая Гангын» хүмүүжүүлэгшэд «Баатар, Дангина» гэһэн конкурснуудта хабаадажа, илангаяа түрүүшын hууринуудые эзэлhэн байна. Эдэ үхибүүдэй гэртэхин сэсэрлигэйнгээ ударидагшада түрэл хэлэеэ гүнзэгыгөөр шудалха гэhэн мэдүүлгэнүүдые оруулба.Энэ ажаябуулгада Буряадай эрдэм hуралсалай дээдэ hургуулиин хүүгэдэй педагогикын болон психологиин кафедра ехэ методическа туhахэhэн байна.Харин сэсэрлигэй ажалшад «Буряад хэлэн социальна талаhаа» гэhэн проектэдэ хабаадажа, 150 мянганда хүртэбэ, тиимэhээ түсэбөө бэелүүлхэ аргатай болоо. Хүмүүжүүлэгшэд энэ мүнгэндөө «Буряад байшан» гэжэ интерактивна музей - hэеы гэртэй болоо. Үхибүүд хэшээлнүүд дээрээ буряадаар дуугархаяа оролдоно. Хожом табан программа ябуулагдахаар түсэб табигдана:

1)«Ая Ганга» гэhэн театр – моностуди.

2)Буряад аман зохеолой, дуунуудай болон хатарай интерактивна музей.

3)Эрын гурбан наадануудтай танилсалга: бүхэ барилдаан, hур харбалга болон мори урилдаан.

4)Буряад ороной байгаали тухай рассказууд.

5)«Уран Дархан» - уран гартан.

6)Энэ шэнэ программа хоер мянга хорин оной январь hараhаа бэелүүлэгдэжэ эхилээ.Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Баярма Николаевна Цыренова үглөөнэй найманhаа үдэшын зургаа болотор хүдэлнэ. 

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня