Образование Ξ
07:03, 09 Октября 2021
Улаан -Үдын hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ
Улаан -Үдын hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ
Улаан -Үдын hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад ороной hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ.Энэ хэмжээ ябуулгын зорилгонууд хадаа hургуулинуудта буряад хэлэ үзэхэ, тэрэнэй хүгжэлтэ болон болбосорол болоно гээшэ.Октябрь hарын туршада Буряад ороноймнай hургуулинууд соо хэшээлнүүд, мастер –классууд, квест - нааданууд, болон элдэб тэмсээнүүд үнгэргэгдэхэнь.

Буряад ороноймнай бухы hургуулинуудта «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!»  (6+) гэhэн уран уншалгын тэмсээн онлайн формадаар үнгэргэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулга хадаа Улаан-Үдын 355 ойн баярта зорюулагдана гээшэ. Энэ тэмсээнэй шухала зорилго – түрэл хэлэеэ баяжуулха, эхэ орондоо дуратай байха, харин залуу үеын зондо түрэл хэлэеэ мартахагүйн тула ойлгуулжа үгэхэ гэhэн  юумэн болоно.

Уран уншалгын видеоябуулга байгша оной  октябриин 18-hаа 22 болотор үнгэргэгдэхэ. Мэдүүлгэнүүдээ namsaraeva.el@mail.ru гэhэн электронно хаягаар эльгээхэдэтнай болохонь:

 Улаан-Үдэ хотын hургуулинуудта октябриин 4-hээ 29 болотор иимэ хэмжээ ябуулганууд болохонь :

- «Юун? Хаана? Хэзээ?»(6+) гэhэн конкурс 2-4, 5-8, 9-11 ангиин hурагшануудай дунда бэшэ, харин хажуугаарнь бухы зон хабаадалсаха аргатай.

- Буряад хэлэ hургуулинуудта заалгын асуудалнууд, болон тэрэнэй арга боломжонуудай  проблемэнүүдэй талаар нээмэл зүблөөнгүүд үнгэргэгдэхэ.

- «Дүрбэн тэгшэ» гэhэн хотын буряад хэлэнэй олимпиада 1-дэхиhээ – 4 -дэхи анги хүрэтэр hурагшануудай дунда болохо.

- «Дуунуудай тулалдаан» (6+) гэhэн түрүүшын муниципальна фестиваль-конкурс үнгэргэгдэхэнь.

Республикын аймагууд соо hургуулиин шабинарнуудай дунда «Эгээл hайн диктант», «Эгээл гое найруулга» гэhэн конкурснууд, болон олимпиаданууд, тиихэдэ, буряад уран зохеолшодой ойн баярта зорюулагдаhан классай сагууд үнгэргэгдэхэ.

Эдэ хэмжээ ябуулгын дүн гаргалга октябриин 28-да буряад хэлэнэй багшанарай онлайн –фестивальда үнгэргэгэдэхэ.     

«2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ» гэһэн хүтэлбэриин хүреэндэ Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хүтэлбэриие  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман бэлдэжэ, 2020 оной декабрь соо баталһан байгаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб болбол хүтэлбэри бэелүүлэгшэдэй нэгэн болодог юм.

Новости за сегодня