Образование Ξ
16:33, 02 Сентября 2021
Сентябриин 1-дэ Улаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ.
Сентябриин 1-дэ Улаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ.
Сентябриин 1-дэ Улаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ. Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, архив

Эрдэмэй үдэр, сентябриин 1-дэУлаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцурунов ба Арадай Хуралай hунгамал Игорь Марковец сентябриин 1-дэ болбосоролой hургуулида баяр ёhололой айлшад болобо. Тэдэнэр багшанарые болон hурагшадые hуралсалай шэнэ жэлээр амаршалаа, -гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

7-дохи дунда hургуули – ехэ hургуули. Тэндэ 800 hурагшадые багтааха байшан соо 1600 үхибүүд hурадаг. Хойто жэл иимэл олон үхибүүдэй hургуулида оробол, 3-дахи халаанда hураха асуудал гараха. Энэ жэлдэ 224 нэгэдэхи ангиин hурагшад ерээ. Тиимэhээ шэнэ стадионай барилга тон шухала хэрэг гэжэ hургуулиин дарга тэмдэглэнэ.

Стадион үндэhөөрньhэльбэн шэнэдхэлгэдэ  уласай бюджедhээ 9 миллион түхэриг гаргашалагдаа. Yшөө 5 миллион түхэригАрадай Хуралай hунгамал Игорь Марковецhомолоо. 14 миллион түхэригэй ажал «Магистраль Спец» гэжэ хизаарламал харюусалгатай бүлгэм дүүргээ.Шэнэдхэлгын үедэ стадион дээрэ хэмэл ногоон хушалтатай хүл бүмбэгэ наадаха поли ба гүйдэг резин харгынууд, тойроод шэнэ хорой ба гэрэлтуулхэ зайн гал хабсаргагдаа.

Вячеслав Дамдинцуруновhурагшадта гансашье hайнаар hурахыень бэшэ, үшөө эдэбхитэйгээр бэеэ hорихыень хүсэбэ.