Образование Ξ
16:11, 03 Сентября 2021
«Харгы нээлгээтэй! Yрэ дүн байна!»: Улаан-Yдэдэ 40-дэхи hургуули нээгдэбэ
«Харгы нээлгээтэй! Yрэ дүн  байна!»: Улаан-Yдэдэ 40-дэхи hургуули нээгдэбэ

Буряад Уласта сентябриин 1-дэ Эрдэмэй үдэр 40-дэхи hургуулиин мүнөө сагай эрилтэдэ тааруу шэнэ hургуулиин нээлгэнэй баяр ёhолол үнгэрбэ. Һүүлшын 4 жэлэй хугасаа соо энэ аяар нээгдэhэн шэнэ 17-дохи hургуули болоно. Һургуулиин барилга Оросой холбоото уласай юрэнхылэгшын даабаряар «Болбосорол» гэжэ үндэһэн проект бэелүүлгын хэмжээн соо баригдаба. Шэнэ hургуулиин барилгада 500 миллион түхэригhөө дээшэ hомологдоо. Барилгын ажал 2 жэл шахуу хэгдэбэ.

Шэнэ байшан 450 hурагшадта тааруулагданхай. Эндэ уужам hаруул актова болон спортивна танхимууд, номой сан, эдеэ хоол бариха танхим, муугаар хүдэлдэг бэетэй зондо лифтнүүд бии.  Һургуули hуралсалай ябасада хүсэд бэлэн – hурагшадай аюулгүй байдал хангаха хабсаралганууд тогтоогдонхой, таhалнуудынь мебель болон түхеэрэлгэнүүдтэй, ород  ба буряад  хэлэн дээрэ кабинетнүүдэй нэрэ бэшэгдэнхэй. Кулинариин, ОБЖ-гай кабинетнүүд элдэб оньhон түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай.

Һургуулиин газаа хүл бүмбэгэ наадаха поли, хоёр гимнастическа талмайнууд, гүйдэг харгы, hүрэлгын түхеэрэлгэ, амарха ба наадаха талмайнууд түхеэрэлэгдээ.

Багшанар ба hурагшадые Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ерэжэ халуунаар амаршалаад, үндэр амжалтануудые хүсэбэ.