Здравоохранение Ξ
17:45, 30 Сентября 2021
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүд ба коронавирус тухай hанажа абаха заабаринуудые гаргаба
Буряад Уласай  Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүд ба коронавирус тухай hанажа абаха заабаринуудые гаргаба
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүд ба коронавирус тухай hанажа абаха заабаринуудые гаргаба Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, архив

Зундаа  дэлгэрhэн  COVID-19-нэй вирус  хээлитэй эхэнэрнүүдтэ ехэ аюултай гэжэ харуулаа. Энэ үбшэнтэй дайралдаагүй hаа дээрэ, хээлитэй болохын урда тарилга табюулха хэрэгтэй. Тиигэбэшье коронавирусаар түрэхэ эхэнэр үбдэбэл, яажа бэеэ аргалхаб гэжэ Буряад уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад албанай тушаалгүй акушер-гинеколог Марина Ринчиндоржиева ойлгуулба.

Хүнгөөр үбшэнэй үнгэржэ байгаа hаань, ерээдүй эжынэр терапевтын, гинекологой шалгалта доро  гэртээ арга абаха аргатай. Эмшэд тусхай «Лист самоконтроля пациента»   үгэхэ  ёhотой. Тэрээн соогоо үдэр бүхэндэ бэеынгээ тусхай хэмжээнүүдые оруулха, мессенджерэй аргаар, телефоноор гү, али ямаршье танда бэлэн аргаар эмшэндээ бэеынгээ байдал тухай дуулгахат.

Бэеын байдал муудаа hаань, ондоо шэнжэнүүдэй бии болоо hаань, заатагүй аргалдаг эмшэндээ дуулгаха хэрэгтэй. Гансал эмшэн саашанхи эмнэлгын арга ба бэеын байдалай асуудал шиидхэхэ.

Хээлитэй эхэнэрнүүдэй дунда үбшэндэ дайруулжа болохо бүлэг соо:

- 35 наhанhаа эгэшэ эхэнэрнүүд

- үлүүдэhэн шэгнүүртэй эхэнэрнүүд

- чихэрэй болон ужаhан шуhанай дараа бододог үбшэнтэн.

Новости за сегодня