Здравоохранение Ξ
17:30, 27 Сентября 2021
Буряад Уласта наhатай зон эдэбхитэйгээр тарилга табюулна
Буряад Уласта наhатай зон эдэбхитэйгээр тарилга табюулна
Буряад Уласта наhатай зон эдэбхитэйгээр тарилга табюулна Фото: Минпромторговли Бурятии

Буряад Уласта намарай хаhын хамшагай үедэ бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулганууд соогуур 60- hаа дээшэ  наhатай олон зон тарилга табюулна. Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай сайдай орлогшо Наталья Логинагай тэмдэглэhээр үбшэн саралга hэргылэмжын ажал тарилга табилгын хэмжээ ябуулга түргэдхэхэдэ ехэ удха шанартай гээшэ:

- Онсо анхаралаа эмшэд үндэр  наhатай зондо хандуулна – тэдэнэй  шэнэ коронавирус үбшэндэ халдалга залуушуулhаа олон байна. 60- hаа дээшэ  наhатай зондо тарилга табилга шухала, юундэб гэхэдэ үндэр наhатайшуул үбшэндэ дайруулха бүлэгтэ ороно. Ковидhоо hэргылэмжын тарилга заатагүй  табюулха хэрэгтэй гэжэ мэдээ үгэлгэ эдэбхитэй ябуулагдана. Хүдөө нютагуудта эмшэд зоной гэр гэрээрнь ябажа, тарилга табилгын хэрэгтэй байhыень ойлгуулна.

Энээнэй хажуугаар поликлиниканууд тарилгын түбүүдэй ажал эршэдүүлнэ. Мүнөө вакцина табидаг түбүүд амаралтын үдэргүйгөөр  үдэшын хорин нэгэн  саг болотор   ажалаа ябуулдаг болонхой.

Мүнөө үдэрэй байдалаар  60- hаа дээшэ  наhатай  77698  хүнүүд  тарилга абанхай, энэ бүхы дээрээ тарюлhан зоной 27,6 % болоно. Тарилга абахын тула паспорт, ОМС-эй полис ба СНИЛС абаад ерэхэ хэрэгтэй. 

Новости за сегодня