Здравоохранение Ξ
09:23, 24 Сентября 2021
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад инфекционист: тарилгада элүүр мэндэ ерэхэ хэрэгтэй
Буряад Уласай  Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад инфекционист: тарилгада элүүр мэндэ ерэхэ хэрэгтэй
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад инфекционист: тарилгада элүүр мэндэ ерэхэ хэрэгтэй Фото: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/

Буряад Уласта COVID-19 коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга табилгын кампани түргэн  үнгэржэ байна, тиигэбэшье бэеэ һула  табиха хэрэггүй гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда тэмдэглээ.Халдабарита үбшэнэй түргөөр дэлгэрдэгые шэнжэлэгшэд Орос улас дотор намартаа коронавирусай дүрбэдэхи долги  хүлеэнэ, энэл үедэ грипп, ОРВИ үбшэн хододоо  дэлгэрдэг, тиимэһээ короновирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилгаһаа хажуугаар үшөө гриппhээ һэргылэмжын тарилга табюулха шухала болоно. Илангаяа үхибүүдтэ, хээлитэй эхэнэрнүүдтэ, үндэр наһатайшуулда, үнинэй боложо ужаһан үбшэнтэндэ энэ тарилга табюулха хэрэгтэй гээшэ.

Буряад Уласта гриппhээ һэргылэмжын тарилга табилгын ажал август һарын һүүлээр эхилхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Буряад Уласай  Элүүрые хамгаалгын яаманай албанай тушаалгүй ахамад инфекционист Елена Сильченко COVID-19 коронавирус болон гриппта хабаатай  үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга тухай тон шухала асуудалнуудта харюусаба.Тэрэнэй хэлэhээр вакцинаhаа үбдэжэ болохогүй, юундэб гэхэдэ тэрээн соо амиды вирус үгы , харин гансал багахан хубинь гү, али амиды бэшэ болгоhон вирус ороно. 

Новости за сегодня