Здравоохранение Ξ
14:19, 15 Сентября 2021
Электронно сертификат яагаад абахаб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда элирүүлбэ
Электронно сертификат яагаад абахаб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда элирүүлбэ

Буряад Уласта COVID-19 коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга табюулhан тухай электронно үнэмшэлгэ абажа шадаагүй зоной  асуудалаар олон хандалгануудай ороходо,  ЕПГУ-гэй (Госуслуги) портал дээрэ  эрхэтэдэй электронно бүридхэл баталагдаагүй байhан шалтагhаа болоно гэжэ Элүүрые хамгаалгын яаман ойлгуулна.

Электронно үнэмшэлгэнүүд ЕПГУ-гай портал дээрэ эрхэтэнэй өөрын кабинет соо бүридхэгдэдэг. Эрхэтэн ЕПГУ (Госуслуги) гэжэ портал дээрэ бүридхэлдэ орохо ёhотой, зүгөөр https://www.gosuslugi.ru/ гэhэн сайт дээрэ МФЦ, Сбербанк гэхэ мэтэ түбүүдтэ хүнэй нюур бэе гэршэлэгдэhэн байха ёhотой. Хүнэй нюур бэе гэршэлэгдэhэниие ЕПГУ –гай портал дээрэ шалгажа болохо. Нюур бэе гэршэлэгдэгүй байбал, счёдтой  банкынгаа  ямаршье һалбарида болон МФЦ-дэ хандажа болоно.

Эртүүр Буряад орондо 353532 короновирусһаа һэргылэмжын вакцинын нэгэдэхи хуби ерэнхэй. Нэгэдэхи хубяар 297359 хүнүүд тарилга абаhан байна. Хоёрдохи хубиин 308240 тарилга оруулагданхай. Хамтын иммунитет тогтоохын тула 431 580 зондо коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга табиха хэрэгтэй гэжэ дуулгагдаhан юм гэжэ hануулая.