Здравоохранение Ξ
07:13, 20 Сентября 2021
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүдтэ коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга табижа болохо гү гэжэ харюусаба
Буряад Уласай  Элүүрые хамгаалгын яаман  хээлитэй эхэнэрнүүдтэ коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга  табижа болохо гү гэжэ харюусаба
Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүдтэ коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга табижа болохо гү гэжэ харюусаба Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, архив

COVID-19 коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга  нарайлха эхэнэрнүүдые ба түрөөдүй үхибүүдыень аршалха аргатай. Түрэхэ эхэнэрнүүдэй COVID-19 хамшагта нэрбүүлхэнь гурба дахин олон байна гэжэ тоо баримтанууд харуулна. Тэдэнэй олонхиниинь реанимацида ороно, саг болзорhоо урид нарайлна, операцида ороно.

Тарилга абаагүй байhан түрэхэ эхэнэрнүүдэйCOVID-19 үбшэндэ шангаар дайруулжа болохо дээрэhээиимэ тарилга табюулхыень дурадхагдана гэжэ Элүүрые хамгаалгын яаман мэдээсэнэ. Тарган томо бэетэй, уушханай болон чихэр үбшэнтэй, зүрхэ ба hудаhа муутай, хабдарай үбшэнтэй,  бөөри ба эльгэ муутай  нарайлха эхэнэрнүүдCOVID-19  үбшэндэ шангаар дайруулха бүлэгтэ ороно. Гам-КОВИД-Вак гэжэ тарилга түрэхэ эхэнэрнүүдтэ зүбшөөгдэнхэй болоно.Мүнөө сагай байдалаар энэ тарилгын муу хойшолон үгы.

Ерээдүйн эжынэртэ түрэхэ болоогүй байхадаа тарилга табюулха хэрэгтэй. Харин эхэнэрнүүд урид тарилга абажа үрдеэгүй байгаа hаа, түрэхэ болоодшье табюулжа болоно.COVID-19  үбшэндэ шангаар дайруулжа болохо бүлэгэйхид хээлиингээ 22-дохи долоон хоногhоо тарилга абахадань болгоомжотой байна. Тарилга табиха хэрэгтэйень акушер-гинеколог элирүүлдэг. Тарилга табюулха зүбшөөл терапевт үгэдэг. 

Новости за сегодня