Экономика, бизнес Ξ
19:23, 25 Мая 2021
Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Түнхэнэй аймагта
Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Түнхэнэй аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, майн 25-да, Түнхэнэй аймагта албанай хэрэгээр ерэбэ.

Толгойлогшо «Нилова пустынь» гэжэ бальнеологическа эмшэлгын клиникэhээ  ажалаа эхилхэ. Энэ байшан юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ шэнэлэн заһабарилагдаһан байна. Заһабарилгада 27 миллион түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо.

Туран нютагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт нээгдэхэ. Тэрэ Оросой уласай юрэнхылэгшын захиралаар  элүүрые хамгаалгын һалбариин эхин шата хүгжөөхэ талаар программын хэмжээндэ   баригдаа.

Харбяангуудай һургуулида дулаасуулгын шэнэ оньһон түхеэрэлгэ табигдана, энээнэй ажалтай уласай толгойлогшо танилсаха. Энэ хэрэгтэ мүнгэн уласай субсидиин хэмжээндэ hомологодоо. Тиихэдэ Алексей Цыденов буга үдхэдэг фермэ хүрэхэ. Буряадай Толгойлогшо ТОС-уудай эдэбхитэдтэй  болон ажаһуугшадтай уулзаха юм.

Майн 23-да Алексей Цыденов Ахын аймаг албанай хэрэгээр ябажа ерээ гэжэ hануулая. Тэндэ харгы заhабарилга шалгаа, урда долоон хоногто хайлаhан саhанда угаагдаhан харгы хараа.

Саяан нютагта барилдаанай шэнэ байшанай нээлгэндэ хабаадаа, эдир барилдаашадтай танилсажа, тамираа туршалсаа. 

Новости за сегодня