Экономика, бизнес Ξ
09:41, 01 Мая 2021
Буряад Уласта агропромышленна комплексда шэнэ дэмжэлтэ бии болобо
Буряад Уласта агропромышленна комплексда шэнэ дэмжэлтэ бии болобо
Буряад Уласта агропромышленна комплексда шэнэ дэмжэлтэ бии болобо Фото: министерство сельского хозяйства РБ

Буряад Уласта хүдөө ажахын болон үйлэдбэриин эмхинүүдые дэмжэлгын «Агропрогресс» гэжэ шэнэ  грант бии болобо. Грантын эгээ ехэ хэмжээн  30 миллион түхэриг болоно. Энэ мүнгөөр инвестициин урьһаламжын аргаар бэелүүлжэ байһан түсэлэй 25% хааха арга боломжо үгтэхэ, -гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманhаа дуулгаба.

Энэ грантын мүнгөөр хүдөө ажахын үйлэдбэриин гаргаhан бүтээлнүүдые хадагалха байшангуудые абалгада, үйлэдбэриин шэнэ байшангуудые худалдан абалгада, барилгада, үйлэдбэриин шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдые, хүдөө ажахын техникэ, адуу мал худалдажа абалгада  шэглүүлжэ болохо. Энэ урьhаламжынгаа процентые абаhан сагhаа 18 һара соо түлэхэ арга хараалагданхай, - гэжэ Буряад Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев тодорхойлбо.

Өөрын түсэл бэелүүлхэеэ банкнуудһаа абаһан инвестициин урьһаламжынгаа хубиие гүрэнэй мүнгэн туһаламжада хүртэһөөр түрүүшын 18 һара соо түлэхэ арга хараалагданхай, - гээд, Буряад Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев хэлээ.

2021 ондо хүдөө ажахын һалбарида 63,8 миллион түхэриг федеральна болон Буряад Уласай бюджедhөө үгтөөд байна. Нэгэ хүн эгээн ехээр 30 миллион түхэриг  хүрэтэр гү, али түсэл бэелүүлгэдэ хэрэгтэй мүнгэнэй 25%-һээ дээшэ бэшые абаха аргатай. Хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд өөрынгөө 5 %  оруулха ёһотой. Харин түсэлэй 70% доошо бэшэ хубинь инвестициин урьhаламжаар хангагдаха ёhотой.

Грантда хүртэхэ талаар мүрысөөн 2021 оной май һарада эхилхээр хүлеэгдэнэ.

Новости за сегодня