Общество Ξ
22:32, 22 Ноября 2021
Улаан-Үдэ хотодо «Бүхы Батожабай» гэһэн түсэл эхи абаа
Улаан-Үдэ хотодо «Бүхы Батожабай» гэһэн түсэл эхи абаа

Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сан «Бүхы Батожабай» гэһэн хизаар ороноо шэнжэлэлгын шэнэ мультимедиин онлайн-түсэл бэелүүлнэ. Энэ хадаа Даширабдан Батожабайн ажабайдалда, зохёохы замда зорюулагдаһан онлайн-лекцинүүд, толилгонууд, шагнаха ба хараха мэдээнүүд, зурагууд, архивай бэшэгүүд болон бусад мэдээсэлэй зүйлнүүдһээ бүридэһэн онлайн-нөөсэ болоно. Түсэл Даширабдан Батожабайн 100 жэлэй ойдо зорюулагданхай. Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай Уншалгын түб элитэ уран зохёолшоной нэрэмжэтэ юм гэжэ һануулая.

Тус номой сангай «Бүхы Батожабай» гэһэн түсэл 2021 ондо буряад хэлэ хэрэглэлгын оршон үргэдхэлгэдэ шэглүүлэгдэһэн ниигэмэй-соёлой түсэлнүүдые, программануудые бэелүүлгэдэ уласай бюджедһээ грант абаха мүрысөөндэ илаһан юм. Тиин мүнгэн «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын «Буряад хэлэнэй эдэбхитэй оршон сахин хүгжөөлгэ» гэһэн дотор программаар үгтөө.

Мультимедиин түсэлдэ уран зураашан Дарима Кантакова сайтын зурагуудые зураа. Хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, буряад уран зохёол шэнжэлэгшэ Ирина Булгутовагай видеолекцинүүд буулгагдаа. Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай зүжэгшэд болон номой сангай уншагшад Батожабайн зохёолнуудһаа хэһэгүүдые уран һайханаар уншаа. Мүн лэ сайт дээрэ уран зохёолшоной намтартай, зохёолнуудтайнь танилсахада, даабари дүүргэхэдэ, һонин баримтануудые мэдэжэ абахада болоно.

Гадна номой сан «Уншагшын дурасхаалта билет» гэһэн хэмжээ үнгэргэнэ. Даширабдан Батожабайн ойн баярта дашарамдуулан, уран зохёолшоной болон «Төөригдэһэн хуби заяан» романай гол нюурнуудай дүрэ зурагуудтай уншагшадай биледүүд гаргагдаа. Иимэ билет Д. Батожабайн нэрэмжэтэ Уншалгын түбтэ ноябриин 22-һоо 30 болотор уншагшадай бүридэлдэ ороһон зондо үгтэхэ.

Новости за сегодня