Общество Ξ
11:12, 12 Октября 2021
Буряад Уласта түймэр сарагшадта гүрэнэй шагнал тогтообо
Буряад Уласта түймэр сарагшадта гүрэнэй шагнал тогтообо
Буряад Уласта түймэр сарагшадта гүрэнэй шагнал тогтообо Фото: МЧС по РБ, архив

Буряад Уласта «Буряад Уласай түймэрһээ харууһалалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Буряад Уласай габьяата абарагша» гэжэ гүрэнэй шагналнууд бии болобо. Арадай Хуралай hунгамалнууд «Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» гэжэ Буряад Уласай хуулида хубилалтануудыеоруулаа. Хуулиин түсэб Арадай Хуралай июниин 18-дахи ээлжээтэ сесси дээрэ абтаhан байна гэжэ hануулая. Хуулиин түсэб Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай хуули hайжаруулхын тула бэлдэгдээ

Хуулиин түсэбөөр хүндэтэй шагналнууд баталагдаба. Түймэр сарагшадта ба абаргашадта хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдые олгогдохо арга хараалагдаба.Мүнөөсагта Буряад Уласта түймэрhөө хамгаалгын албануудта 2000 гаран ажалшад хүдэлдэг. Буряадай уласай ба Улаан-Yдэ хотынбэдэрэлгэ-абаралгын албануудта, Байгалай бэдэрэлгэ-абаралгын МЧС-эй отрядта ба Буряад уласай нютаг дэбисхэрэй катастрофын медицинын түбтэ 150 абарагшад хүдэлдэг. «Уласай хуулиин түсэлдэ гүрэнэй шагналда анхарал табигдаагүйдээрэhээ энэ категориин ажалшад  шагналда хүртэхэ аргагүй байгаа,- гэжэ хуулиин түсэл зохёогшод тэмдэглэнэ.

Мүнөөдэр 19-дэхи сесси дээрэ олонхи hунгамалнууд хуулида оруулагдаhан хубилалтануудые дэмжэбэ. 

Новости за сегодня