Общество Ξ
11:09, 12 Октября 2021
Буряад Уласай зарим эрхэтэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ сүлөөлэгдэхэ
Буряад Уласай  зарим эрхэтэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ сүлөөлэгдэхэ
Буряад Уласай зарим эрхэтэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ сүлөөлэгдэхэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Үргэлжэ барилгын талмай дээрэ байhан олон байратай гэртэ байдаг эзэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ ондоо тээшээ зөөлгэхэ жэлэй түрүүшын hараhаа сүлөөлэгдэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаба.

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» гэhэн уласай хуулиин 3-дахи статьяда хубилалтануудые hунгамалнууд дэмжэбэ.  Хуулиин түсэб уласай хуули  холбоото уласай «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» гэжэ 494-дэхи хуулиин эрилтэнүүдтэй  тааруулхын тула бэлдэгдээ.

Ехэ заhабарилгада орохо олон байратай гэрнүүдэй бүридхэлдэ ороогүй гэрнүүдэй тоодо үргэлжэ барилгын талмай дээрэ байhан олон байратай гэрнүүд нэмэн оруулагдаба. Тэдэ гэрнүүд Оросой Холбоотой уласай хотын барилгын кодексын 65-дахи статьягай 2-дохи хубиин 2-дохи зүйлэй эрилтэдэ тааруу байха ёhотой.

Хуулиин 3-дахи статья 4-дэхи статьягаар нэмэгдэбэ. Шэнэлэн баригдаха гү, али ажаhуугшадые ондоо тээшэнь зөөлгэхэ гэhэн шиидхэбэридэ ороhон гэрнүүдэй эзэд тэрэ шэнэлжэ эхилхэ гү, али ондоо тээшэнь задалжа абаашаха байhан жэлэй нэгэдэхи hараhаа шэнэдхэлгын түлөө түлбэриhөө сүлөөлэгдэхэ болоно.

Новости за сегодня