Политика и власть Ξ
09:35, 01 Октября 2021
Арадай Хурал Буряад Уласай һунгуулиин эмхи зургаануудай шэнэ бүрилдэлөөр дурадхалнуудые абажа эхилбэ
Арадай Хурал Буряад Уласай һунгуулиин эмхи зургаануудай шэнэ бүрилдэлөөр дурадхалнуудые абажа эхилбэ
Арадай Хурал Буряад Уласай һунгуулиин эмхи зургаануудай шэнэ бүрилдэлөөр дурадхалнуудые абажа эхилбэ Фото: Восток-Телеинформ, архив

Үнгэрһэн сентябриин Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ һунгамалнууд Буряад Уласай  һунгуулиин комиссиин шэнэ бүрилдэл байгуулха үйлэ хэрэгэй журамай талаар хэдэн тогтоолнуудые гаргаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһоной ба гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Виктор Малышенкын тайлбарилжа хэлэһээр, энэ жэлэй декабрь һара соо мүнөө байһан бүрилдэлэй 5 жэлэй хугасаа үнгэрхэнь.

«Российская газета» гэжэ сонин соо Оросой холбоото уласай Түбэй һунгуулиин комиссиин «Федеральна Суглаанай наймадахи зарлалай Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудай һунгалтын дүн гаргалга тухай»гэжэ 2021 оной сентябриин 24-нэй 61/467-8 дугаарай тогтоол толилогдоо.

- Хуулиин эрилтын ёһоор засагай газарай мэдээсэлэй толилогдоһоной удааАрадай Хурал ээлжээтэ зүблөөн дээрээ Буряад Уласай  һунгуулиин комиссиин шэнэ бүрилдэл байгуулха үйлэ хэрэгэй журамай талаар дурадхалнуудые абажа эхилбэ гэжэ соносхобо. Зүблөөн дээрэ гурбан шухала тогтоолнууд абтаба, - гэжэ хуралай гэшүүн тэмдэглэнэ. - Комисси холбоото уласай ба уласай хуулиин ёһоор, Буряад Уласай Үндэһэн хуулиин ёһоор бүридхэгдэдэг. Комиссида 14 гэшүүд ородог, тэдэнэй хахадыень Арадай Хуралай һунгамалнууд, нүгөө хахадыень Буряад Уласай толгойлогшо томилдог. 

Новости за сегодня