Политика и власть Ξ
11:29, 27 Сентября 2021
Хүдөө ажахын хорооной талаар һунгамалнууд Зэдын аймаг албанай хэрэгээр ошобо
Хүдөө ажахын хорооной талаар һунгамалнууд Зэдын аймаг албанай хэрэгээр ошобо

Сентябриин һүүл багаар Буряад Уласай Арадай Хуралай газарай асуудалай, хүдөө ажахын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй хорооной гэшүүд Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Мантатовагай хабаадалгатай Зэдын аймагай  хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудаар албанай хэрэгээр ябажа ерэбэ. «Буряад Уласта  хүдөө ажахын гүрэнэй тэдхэмжэ тухай» уласай хуулиин бэелүүлгэ хараада абтаба.

Энэ нүүдэл зүблөөндэ хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Шевцовой хүтэлбэри доро Сергей Пашинский, Найдан Чимбеев, Александр Цыденовһунгамалнууд, Хүдөө ажыхын яаманай түлөөлэгшэ хабаадаа.

Делегаци хэдэн хүдөө ажахын томо үйлэдбэриин зургаануудта- ООО «Буян», «Баян» СПК-гай һүнэй фермэ болон һү буйлуулгын  цех ошожо танилсаа, үшөөфермер Александр Бутаковай ажахыда хүрөө. Эдэ булта үйлэдбэриингөө  хүгжэлтэдэ гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэһэн байна.

- Бүхы дэлхэй дээрэ гүрэн хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудта гүрэнэй тэдхэмжэ ямаршьеб нэгэ гаргашалгадань хүргэдэг гээшэ, - гэжэхорооной түрүүлэгшын орлогшо Сергей Пашинский тон зүб тэмдэглээ.

Уласай томо хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудай нэгэн ООО «Буян» болоно. Энэ хизаарламал харюусалгатай бүлгэм  ехэнхидээ мяха үйлэдбэриин шэглэлтэй. Боргойн тала дээгүүр тараһан «Буянай» малай байрануудта 3,5 мянган эбэртэ бодо мал, 155 толгой хонид тэжээгдэнэ. 4000 гектар газар хахалагдажа, таряалан ургуулагдана. Эндэ 74 ажалшад саг үргэлжэ хүдэлдэг, хаһын ажалнуудта үшөө ажалшад уригдадаг.

Дмитрий Шевцовай тэмдэглэһээр, иимэ инвесторнуудтай уласай хүдөө ажахын саашанхи хүгжэлтэ дулдыдаһан холбоотой.