Политика и власть Ξ
10:26, 29 Сентября 2021
Арадай Хуралай hунгамалнууд 19-дэхи зүблөөнэй дүн гаргаба
Арадай Хуралай hунгамалнууд 19-дэхи зүблөөнэй дүн гаргаба

Арадай Хуралда  заншалта пресс-конференци дээрэ Дээдэ Хуралай гэшүүд зүблөөнэй дүн гаргаба.  Бүхыдөө үдэрэй туршада 51 асуудал хараалагдаба, 37 хуули, 14 тогтоол баталагдаба. Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов сурбалжалагшадта ээлжээтэ 19-дэхи зүблөөн дээрэ баталагдаһан хуулинууд тухай хөөрэжэ үгэбэ.

- Арадай Хуралай һунгамалнууд хуулиин түсэбүүд болон тогтоолнууд дээрэ ехэ шангахан хүдэлбэ. Тэдэ өөрынгөө мэргэжэлтэнэй шадабари гаргаа, илангаяа үншэн үхибүүдэй асуудалаар хуули дээрэ хүдэлхэдөө. Энэ ехэ шухала асуудал, гансашье үншэн үхибүүдэй бэшэ, харин һунгамалнуудай һанаа зобооно. Иимэрхүү байдал Оросой холбоото уласай олон нютаг можонуудта тохёолдонхой гээшэ. Энэ асуудал  дээрэ ехэ анхаралтайгаар ажал ябуулагдажа, нэмэри  арганууд олдогдоо, -гэжэ Павлов хэлэбэ.

Гүрэнэй  Дээдэ Хуралай түрүүлэгшэ уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ хуулиин тогтоол дээрэ үнгэргэгдэһэн ажал тухай мэдээсэбэ. Буряад Уласай Үндэһэн хуулида оруулагдаһан нэмэри заһабаринуудые онсолон тэмдэглээ. 

- Буряад Уласай Үндэһэн хуулида оруулагдаха нэмэри заһабаринууд дээрэхи ажалай хоёрдохи шата дабагдаба. Тусхай ажалай комисси байгуулагдаа, конституционно комисси хүдэлөө. Тэрээн соо ганса һунгамалнууд бэшэ, харин олониитын, дээдэ һургуулиин  түлөөлэгшэд байгаа, - гэжэ тэрэ тодорхойлоо. 

Новости за сегодня