Политика и власть Ξ
11:20, 04 Октября 2021
Эблэрэлгын судьянууд болзоргүй сагта баталагдаба
Эблэрэлгын судьянууд болзоргүй сагта баталагдаба
Эблэрэлгын судьянууд болзоргүй сагта баталагдаба Фото: Народный Хурал

Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ Буряад Уласай Верховно Сүүдэй  түрүүлэгшэАльбина Кириллова эблэрэлгын судьянуудай тушаалда дэбшүүлэгдэһэн нюурнуудые һунгамалнуудай баталамжада табиба.  Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно аймагай 4-дэхи сүүдэй участогой эблэрэлгын судьягай тушаалда Алганаев Аюр Аркадьевич, Октябрьска аймагай 8-дахи эблэрэлгын судьягай тушаалдаДоржиев Андрей Иванович дэбшүүлэгдээ.

Элидхэгшын хэлэһээр дэбшүүлэгдэһэн нюурнуудүндэр үрэ дүнтэй, хоюулаа мэргэжэлэй 7-дохи зиндаатай. Нюуса һанал хуряалгын дүнгөөрАрадай Хуралай hунгамалнууд олонхи дуугаар дэбшүүлэгдэһэн нюурнуудые баталаа. Баталагдаһан Федеральна болон Уласай хуулиин ёһоор Аюр Алганаев ба Андрей Доржиев хоёр саг болзор хизаарлалтагүйгөөр энэ тушаалдадахин баталагдаһан түрүүшын эблэрэлгын судьянууд гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

19-дэхи зүблөөн дээрэ «Буряад Уласай Хуулиин «Буряад Уласай эблэрэлгын судьянууд тухай» 8-дахи статьяда заһабари нэмэлтэ оруулха тухай» гэжэ Буряад Уласай Хуули баталагдаа. Энэ заһабари нэмэлтын һайгаар саг болзор соо үгы байһан эблэрэлгын судьянуудай уялга дүтын сүүдэй адли ажалтанда даалгаха тухай асуудал шиидхэгдээ.

Новости за сегодня