Политика и власть Ξ
11:18, 06 Октября 2021
Буряад Уласта бюджедэй кредит үгэхэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаа
Буряад Уласта бюджедэй кредит үгэхэ  нэмэлтэ хэлсээн баталагдаа
Буряад Уласта бюджедэй кредит үгэхэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаа Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласта Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ холбоото  уласай бюджетhээ кредит үгэхэ тухай баталагдаhан хэлсээндэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаба. Мүнгэн Оросой холбоото уласай можонуудай бюджедтэ нэмэлтэ боложо ошохо. Зүблөөн дээрэ уласай Мүнгэн һангай яаманай сайд Георгий Мадаевай хэлэhээр, 2021 оной июлиин 1-дэ Оросой Холбоото уласай ба Буряад Уласай мүнгэн һангай яамануудай дунда  4,4 млрд. түхэригэй нэмэлтэ хэлсээн баталагдаhан байгаа, 2021-2029 он болотор бюджедэй кредидэй рекструктуризаци хэгдээ.

2021-2024 онуудай жэл бүхэндэ 217,6 миллион түхэриг гү, али бүхы үриин 5%, 2025 онһоо 2029 он болотор жэл бүхэндэ үлэһэн  үри адли хубинуудаар, мүн 696,4 миллион түхэригтүлэгдэхэёһотой. Буряад Уласта мүнгэн урьһаламжа 0,1%-оор үгтэхэ,-гэжэ Мадаев тэмдэглэбэ.

 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» гэжэ Холбоото Уласай хуулиин 2021 оной июниин 28-да абтаһан дээрэһээ Оросой холбоото уласай Мүнгэн һангай ба Буряад УласайМүнгэн һангай яамануудай дунда   нэмэри хэлсээн баталагдаа. Энэ хуулиин ёһоор нэмэри хэлсээ Буряад Уласай хуули баталха ёһотой, тиигээд 6 һарын хугасаа соо Оросой холбоото уласай Мүнгэн һангай яаманда копииень хүргэхэ болоно.

Арадай Хуралай хороонууд булта хуулиин түсэб  дэмжээ гэжэ,- һунгамал Александр Бардунаев тэмдэглэбэ.

Новости за сегодня