Политика и власть Ξ
11:06, 12 Октября 2021
Буряад Уласта үншэн үхибүүдтэ гэр байра абаха сертификат байгуулагдаба
Буряад Уласта үншэн үхибүүдтэ гэр байра абаха сертификат байгуулагдаба

Үншэн үхибүүд болон гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд гэр байра абахаяа гэрэй сертификат абаха аргатай. Буряад Уласай  Арадай Хуралай hунгамалнууд иимэ хуулиин түсэб дэмжэбэ. Үншэн үхибүүдые байраар хангалгын арга болон ёhо журам үргэдхэгдэхэ. Энэ тэдхэмжын туhаар үншэн үхибүүд өөрынгөө суглуулhан мүнгэ, бэшэшье ондоо гүрэнэй тэдхэмжэ, тэрэнэй тоодо эжынэрэй капитал нэмэжэ, гэр байра абаха аргатай болобо.

Үншэн үхибүүдтэ болон гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ бюджедэй жасын түлбэреэр   байра абаха эрхэ гэршэлhэн  гэрэй сертификат барюулха гэжэ энэ  хуулиин түсэбөөр  дурадхагдана.   Энэ хуулиин ёhоор 25 наhа хүрэhэн үншэн үхибүүд болон гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд гэжэ статустай зон болоно.

Сертификадта хүртэгшэд энээнээ өөрынгөө дураар хэрэглэжэ шадаха: гэр абаха, байрынгаа байдал hайжаруулха гү, али ипотекэеэ хааха аргатай. Буряад Уласай Социальна хамгаалгын яаманай мэдээсэлээр улас дотор 4399 гэр байраар хангагдаагүй үншэн үхибүүд ажаhууна. Тэдэнэй тоодо 1354 хүнүүд 25 наhа хүсэнхэй. Гэр бүлэтэй, орохо олзотой бүлэнүүд гэр байраяа hайжаруулхаяа, ехэ болгохоёо hанаа hаа, энэ сертификат хэрэглэхэ аргатай.

- Сертификат барюулагдахадаа гэрэй рыногой сэнгээр мүнгэн hомологдоно, -гэжэ Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Новости за сегодня