Политика и власть Ξ
11:03, 05 Октября 2021
Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба
Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба
Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласта Арадай Хуралай Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба. «Буряад Уласай Арадай Хурал тухай» гэжэ  хуулиин 6-дахи статьягай ёhоор Арадай Хурал өөрын Совет, хороонууд болон комиссинуудые бүридхэдэг,-гэжэ вице-спикер Татьяна Мантатова онсолон тэмдэглэбэ.

Хуулиин 11-дэхи статьягай 3-дахи hалбариин ёhоор Арадай Хуралай Зүблэлэй  бүрилдэлдэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшод, Арадай Хуралай фракцинуудай хүтэлбэрилэгшэд, хороонуудай  түрүүлэгшэнүүд, хороон бүхэнhөө Арадай Хуралай нэгэ нэгэ hунгамал ородог.

Арадай Хуралай Зүблэлэй шэнэ бүрилдэлдэ Галан Гунзынов, Вячеслав Покацкий, Найдан Чимбеев, Валерий Цыремпилов, Светлана Будаева, Олег Федоров гэгшэд оробо. Эдэнэр Баир Гармаев, Матвей Гершевич, Намсарай Намсараев, Сергей Пашинский, Инна Ивахинова ба  Виктор Ячменев hунгамалнуудые hэлгэбэ.

Арадай Хуралай хороонуудта баhа  hунгамалнууд hэлгэгдээ. Василий Зубков hунгамалай тушаалhаа болиhон дээрэhээ тэрэниие Буряад Уласай Арадай Хуралай Социальна политикын талаар хорооной бүрилдэлhөө гаргаха асуудал шиидхэгдээ.

2021 оной  августын 26-да үгтэhэн мэдүүлгээрээ  Александр Савельев зарлигай  түhөөгөөр Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной бүрилдэлhөө сүлөөлэгдэжэ, Бюджедэй, налогой ба мүнгэн һангай талаар хороондо оруулагдаба. 

Новости за сегодня