Политика и власть Ξ
10:59, 01 Октября 2021
Арадай Хуралай hунгамал музей-буусын нээлгэндэ хабаадаба
Арадай Хуралай hунгамал музей-буусын  нээлгэндэ хабаадаба
Арадай Хуралай hунгамал музей-буусын нээлгэндэ хабаадаба Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалАнатолий Кушнарёв Тарбагатайн аймагай Доодо-Жэрэм нютагта эртын жэнхэни һүзэг баримталдаг ородой хуушан гуримтанай музей-буусын  нээлгэндэ хабаадаба. Ород Уласай юрэнхылэгшын грантнуудай жасаhаа 19-дэхи зуун жэлэй бууса нютагай дархашуулай хүсөөршэнэдхэн hэргээгдээ. Энэ түhөө  2020 ондо конкурсда илажа гараhан байна. Шэнэдхэн hэргээлгын хэрэгтэ нютагай 50 гаран зон эдэбхитэй хабаадаа. Һэргээлгын эрхилэгшэ Яков Петровай үри, РОО «Общество культуры семейских Республики Бурятия» гэжэ бүлгэмэй түрүүлэгшэ Сергей Петров болоно.

Буусын нээлэгэнэй баяр ёhололдо нютагай бүхы ажаhуугшад, hунгамалнууд, Буряад Уласай Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороонойтүрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёв, Аяншалгын яаманай сайд Алдар Доржиев,  Соёлой яаманай сайд Соелма Дагаева, ондоо можонуудhаа шэмээшэгүүдэй соёлтой танилсуулагша айлшад суглараа.

- Энэ дэмбэрэлтэ үдэр. Хоёр жэлэй саана Сергей Петров өөрынгөө бууса үргэхэ тухай дурадхал оруулаа. Бидэниие Буряад Уласай Засагай газар, Соёлой ба Аяншалгын яаманууд,  нютагай ажаhуугшад дэмжээ. Энэ бууса манай Доодо – Жэрэм нютагые тусхай хүгжэлтэдэ гаргаха гэжэ би hананаб. Эндэ бидэ хүндэтэ айлшадаа Самара, Нижний Новгород, Москва, Красноярск хотонуудhаа, Эрхүүгэй ба Үбэр Байгалай хизаарнуудhаа уряабди, - гэжэ нээлгэнэй үедэ Анатолий Кушнарёв хэлэбэ.

Новости за сегодня