Политика и власть Ξ
10:52, 03 Октября 2021
Владимир Павлов: Буряад Уласта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо -концепци хэрэгтэй
Владимир Павлов: Буряад Уласта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо -концепци хэрэгтэй
Владимир Павлов: Буряад Уласта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо -концепци хэрэгтэй Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласай Арадай Хуралай спикер  Владимир Павлов Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареевта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо бэлэдхэлдэ дахинаа бусаха тухай дурадхал оруулба. Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаан дээрэ Зүблэлтэ сагай үедэ бүхы ажал эмхидхэн байгуулагдаhан, «адуу тэжээхэ газарта үнеэ hаадаггүй байгаа» гэжэ hануулhан байна.

Мүнөө сагта хэрэг үүсхэгшэд өөрынгөө арга шадал, боломжоhоо дулдыдан  ямар шэглэлээр ябахаяа шэлэдэг, харин шэглэлынь зарим ушарта газартань таарахагүй байдаг гэжэ В.Павлов онсолон тэмдэглэбэ.

- Концепциин  бэлэдхэлэй ажал эхи табинхай гэжэ би мэдэнэб, тиимэhээ тэрээндэ анхаралаа дахин табижа, тэрэниие гүрэнэй тэдхэмжэдэ тааруулан гуримшуулая. Мүнөөдэрэй байдалаар хүдөө ажахынүйлэдбэрилэгшэд бэеэ даан хүдэлнэ, тэдэнэй ажал гүрэнэй тэдхэмжээр гуримшуулагдаха. Жэшээнь, концепциин ёhоор hү  үйлэдбэрилхэ газар дээрэ тэрэниие бэелүүлжэ байбал, тэрэ хэрэг үүсхэгшэ гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ болоно, - гэжэ спикер тодорхойлбо.

Арбаад жэлэй саана манай нютаг можодо иимэ концепци бэелүүлжэ туршаhан байнабди, харин энэ хэрэг амжалта туйлаагүй, мүнөө энэ хэрэгтэ бүхы арганууд бии гэжэ тэрэ тэмдэглээ. 

Новости за сегодня