Политика и власть Ξ
19:42, 24 Сентября 2021
Социальна политикын талаар хорооной зүблөөн үнгэрбэ
Социальна политикын талаар хорооной зүблөөн үнгэрбэ

Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной зүблөөн сентябриин 21-дэ үнгэрбэ. Ерэхэ сессиин гол асуудалнуудай нэгэн-үншэн үхибүүдые болон гэртэхинэй харууһагүй хүүгэдые ниигэмэй талаар дэмжэлгэ тухай хуулиин проект болоно.

Буряадай прокуророй ахамад туһалагша Аюна Петуховагай тэмдэглэһээр, үншэн үхибүүд гүрэнһөө сертификат абахадаа, өөрынгөө мүнгэ нэмээд, дуратай квартира, гэр абаха аргатай болохо. Мүн тиихэдэ эхын капиталай мүнгые эндэ хэрэглэхэдэ болоно.

- Хуулида оруулагдаха нэмэлтэ хубилалтын ёһоор, 25 наһа хүрэһэн эрхэтэдтэ гэр абаха үнэмшэлгэ үгтэдэг болохо. Үншэн үхибүүдэй ехэнхинь энэ үнэмшэлгэ дээрээ өөрынгөө мүнгые нэмэжэ, гэр абаха аргатай болохо. Энэ хадаа тэдэнэй дуран байха. Хэрбэеэ, энэ хуулиин абтаа һаа, сертификадай мүнгэн муниципалитедһээ дулдыдаг байха.

Буряадай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалдаг яаманай августын 24-нэй тоо баримтануудаар, улас дотор 4399 үншэн үхибүүд хуулиин наһа хүсэнхэй. Тэдэнэй 1354-ниинь 25 наһа хүрэнхэй.

Үншэн үхибүүдэй тоодо ородог, өөрын гэр бүлэтэй болонхой, хүдэлдэг, һурадаг зондо энэ хуули ехэ туһатай байха зэргэтэй гэжэ социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Буряадай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалдаг сайд Татьяна Быковагай хэлэһээр, Буряад Уласай Засагай газарай тогтоол соо бүхы алгоритм бэшэгдэхэ. Хүл дээрээ гараһан, өөрын гэр бүлэтэй болонхой зондо энэ нэмэлтэ хубилалтанууд тон тааруу байха зэргэтэй. Россиин 10 регионой жэшээ дээрэ үндэһэлэн, хуулиин энэ проект бэлдэгдэһэн байна.

Арадай Хуралай 19-дэхи сесси дээрэ «Буряад Уласай эрхэтэдэй элүүр энхын зарим асуудалнууд» гэһэн хуулиин проект оруулагданхай. Хуулиин 2-дохи статьяда нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдахадаа, 3-дахи пунктын ёһоор, уласай элүүрые хамгаалгын сайдай тушаалда Буряадай Толгойлогшо томилходоо, федеральна гүрэнэй засагай гүйсэдхэхы зургаантай заал һаа зүбшэдэг болохо тухай хэлэгдэнэ.

Мүн тиихэдэ хорооной зүблөөн дээрэ Арадай Хуралай тогтоолой проект зүбшэн хэлсэгдэхэ юм. Энэ хадаа һуралсалай эмхи зургаануудые аюулгүй талаар хангалга тухай Россиин Федерациин Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинда Удмуртиин Гүрэнэй Соведэй хандалга болоно.

- Энэ талаар олон суглаанууд үнгэржэ, болбосоролой эмхи зургаануудые аюулгүй байдалай талаар сахиха тухай зүбшэн хэлсэһэн байнабди. Ехэ мүнгэн хэрэгтэй, 2 млрд түхэриг шахуу. Тиимэһээ Удмуртиие дэмжэжэ, энэ хандалга тон шухала гээд тоолонобди. Һурагшадай аюулгүй байдалда ехэ анхарал хандуулагдаха ёһотой, - гэжэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Буряад Уласта 902 болбосоролой эмхи зургаанууд бии гээд тоологдоно. Тэдэнэй тоодо 468 һургуули, 340 хүүгэдэй сэсэрлиг, нэмэлтэ һуралсалай 74 эмхи, мэргэжэлэй һуралсал ябуулдаг 20 эмхи болоно.

Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай мэдээсэлээр, видеохаралгатай болон харууһалалгын дохёотой һуралсалай эмхи зургаанууд 79 процент бүридүүлнэ.

Энэ асуудал зүбшэн хэлсэһэнэй удаа, хорооной һунгамалнууд энэ хандалга дэмжэхэ тухай шиидхэбэри абаһан байна.

Новости за сегодня