Политика и власть Ξ
16:09, 13 Сентября 2021
Хяагтын уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ
Хяагтын уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ
Хяагтын уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ Фото: Народный Хурал

Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов Хяагтын уласхоорондын автомашинануудай гарадаг пунктын байгуулагдаһаар, 20 жэлэй ойн баярта, мүн заһабарилгын удаа Россиин Федерациин гүрэнэй хилын пунктын нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

-Энэ хилэ шадар автомашинанууд, эрхэтэд олоор гарана. Хяагтын уласхоорондын пункт Буряадай эгээл томо автомобильна пункт болоно. Жэл ошохо бүри тамуужанай пост ехэ болоно. Худалдаа-наймаанай талаар ажал ябуулха хэрэгтэ тон ехэ үүргэ дүүргэнэ. Мүн тиихэдэ уласхоорондын харилсаа холбоо бэхижүүлхэ хэрэгтэ ехэ нүлөөтэй, - гэжэ Валерий Цыремпилов тэмдэглэһэн байна.

Федеральна зорилгото «Россиин Федерациин гүрэнэй хилэ» гэһэн программаар һэльбэн шэнэлэлгын ажал ябуулагдаһан байна. 40 байшан баригдаа, захиргаанай, ажахын, инженернэ-техническэ шэглэлээр байшангууд баригдаа. Хилын пунктые мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгээр хангаба.

Тамуужанай шалгалта үнгэргэхэ, автоунаануудай шэгнүүр элирүүлхэ комплекснууд тодхогдоһон байна.

Жэлэй туршада 280 мянган автоунаа, 170 мянган ашаа, миллионһоо үлүү физическэ нюурнууд тамжуунай пост гарадаг тухай тоо баримтанууд харуулна.