Политика и власть Ξ
17:20, 20 Августа 2021
Августовска хуралдаан үнгэрбэ
Августовска хуралдаан үнгэрбэ
Августовска хуралдаан үнгэрбэ Фото: Народный Хурал

Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец болбосоролой һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй августовска хуралдаанда хабаадаба. Һуралсалай шэнэ хаһада ехэ бэлдэлгэ ябуулһан багшанарта болон һуралсалай эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө баяр баясхаланаа мэдүүлһэн байна.

- Болбосоролой һалбарида хүдэлдэг хүн бүхэн өөрынгөө хубитые оруулжа, шанар һайтай эрдэм мэдэсэ үхибүүдтэ үгэхын тула оролдоно. Һуралсалай шэнэ хаһын эхилхын урда тээ эрдэм һуралсалай, хүмүүжүүлгын шанарай асуудал Арадай Хуралай хиналта доро абтадаг. Саг үргэлжэ анхарал хандуулагдажа байдаг юм, - гэжэ Игорь Марковец тэмдэглээ.

Болбосоролой һалбарида 2020-2021 онуудта хуули баталгын хэдэн актнууд абтаа. Мүн тиихэдэ һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха асуудалда Арадай һунгамалнууд онсо анхарал хандуулдаг байна. Мүнөөдэрэй талаар эхин ангиин 63 378 һурагшад, хүнгэлэлтэ абадаг 43 918 үхибүүд халуун эдеэгээр хангагданхай.

2021 оной январиин 1-һээ «Буряад Уласай болбосорол» тухай хуули хүсэндөө орожо, эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэй гэртэхиндэ һара бүри мүнгэнэй тэмхэмжэ түлэгдэдэг болонхой.

Августовска хуралдаанай үедэ элдэб секцинүүдтэ элидхэлнүүд хэгдэһэн байна. Һуралсалай хаһын үрэ дүнгүүд согсологдожо, шэнэ түсэбүүд зүбшэн хэлсэгдээ.

Энэ үдэр эгээл эрхим багшанарые, тус һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэдые ёһолон хүдэлдэг заншалтай. Һурагшадые һургаһан, хүмүүжүүлһэн габьяагай, мүн олон жэлдэ үнэн сэхээр хүдэлһэнэй түлөө Буряадай Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотаар уласай аймагуудай багшанар шагнагдаһан байна. Захааминай юрэнхы болбосоролой 1-дэхи дунда һургуулиин ород хэлэнэй болон литературын багша Аюна Балданова, Д.Ж. Жанаевай нэрэмжэтэ Хориин 1-дэхи дунда һургуулиин технологиин багша Валерий Соктоев, Ивалгын дунда һургуулиин ород хэлэнэй болон литературын багша Татьяна Бальчинова гэгшэд грамотада хүртэбэ.