Политика и власть Ξ
09:00, 01 Августа 2021
Бог шоройн бэрхэшээлые һунгамалнууд шиидхэнэ
Бог шоройн бэрхэшээлые һунгамалнууд шиидхэнэ
Бог шоройн бэрхэшээлые һунгамалнууд шиидхэнэ Фото: Народный Хурал

Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороондо бог шоройн бэрхэшээлнүүдэй талаар зүблөөн үнгэрбэ. Кабанскын аймагай ехэнхи газар Байгалай экологиин талмайн бүридэлдэ ородог юм. Тэндэ бог шорой суглуулха, орхихо огто хоригдоно. Селенгинск һууринай хажууда оршодог полигон дээрэ аймагай бүхы нютагуудһаа бог шоройгоо асаржа хаядаг юм. Үшөө 70-аад онуудһаа эхилжэ, бог шорой хаяха газар бии болоо. Тэрэ үедэ гансал Селенгинскын зон иишэнь үлээдэһэеэ асардаг байһан, харин мүнөө бүхы нютагуудһаа нобшо ноохой, үлээдэһэн эндэ хаягдадаг болоо. Реформын эхилхэдэ, энээниие дууһан усадхажа, шэнэ полигон бариха байһан юм. Мүнөө энэ талаар проектнэ-сметнэ саарһа данса хэгдээ, экспертизэ гараа.

- 2022 оной декабрь һара соо федеральна мүнгөөр 400 сая түхэригтэ полигон баригдаха болобо. Тиин бог шоройн бэрхэшээл шиидхэхэ. Аймагай захиргаан бог шорой хаяха газарай талмай элирүүлээ,- гэжэ Буряадай байгаалиин нөөсэ баялигуудай болон экологиин сайдай орлогшо Наталья Тумуреева дуулгаба.

Байгша оной февраль һара соо бог шоройн газар дээрэ хүдэлдэг байһан эзэдынь һэлгэгдэжэ, «Экоальянс» компани мүнөө үедэ энэ талаар ажал ябуулдаг болонхой.

-Һүүлэй үедэ Кабанскын аймагай зонһоо гомдолнууд үсөөнөөр ороно. Бог шорой үйлэдбэрилжэ хүдэлхэ олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дурадхалнуудые үзэжэ, тэдэниие дэмжэхэ хэрэгтэй. Эдэ зондо мүнгэн туһаламжа үзүүлжэ эхилээ һаа, бог шоройн бэрхэшээл тэрэ дороо шиидхэгдэхэ. Хууха болон модоной үлээдэһэ хэрэглэжэ, дахин болбосоруулдаг олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ зайн галай талаар 50 процент хүнгэлэлтэ үгэхэ талаар манай хороон ажал ябуулна, - гэжэ экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев хэлэнэ.

Байгалай эрье дээрэ энэ бэрхэшээл үзэгдэһэн зандаа. Экологиин хизаарлалтануудһаа боложо, тэндэ бог шоройн полигон хэгдэхэ еһогүй. Сухая нютагай хажууда бог шорой зөөдэг станци хүдэлдэг. Нэн түрүүн бог шорой эндэ суглуулагдаад, удаань Селенгинскын полигон дээрэ абаашагдажа хаягдадаг байна.

Зүблөөнэй дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтаа. Бог шорой саг соогоо сэбэрлэгдэжэ, абаашажа хаягдаха ажал Буряадай байгаалиин нөөсэ баялигуудай болон экологиин яаман шалгажа байха. Тиихэдэ «Үйлэдбэриин үлээдэһэн болон хэрэглэлгэ» гэһэн федеральна болон уласай хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые Буряадай Арадай Хурал оруулха, мүн августын 1 болотор «Экоальянс» компани аймагай бог шорой дууһан усадхаха тухай шиидхэбэринүүд абтаһан байна.

Новости за сегодня