Политика и власть Ξ
17:18, 19 Июля 2021
«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедициие Буряад улас угтаба
«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедициие Буряад улас угтаба
«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедициие Буряад улас угтаба Фото: Народный Хурал

«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедицидэ хабаадагшадтай Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд мүнөөдэр уулзаба. Бүхы Росси соогуур ажалай габьяагай хотонуудаар аяншалагшад ябана. Байгша оной июниин 12-то, Россиин үдэр Москва хотоһоо экспедици эхилһэн юм. Сентябриин 5 болотор 25 мянган модо гаталжа, ажалай габьяагай 32 хото, мүн ажалай габьяагай болон алдар солын 27 хото хүрэхэ зорилготой.

Буряадай ниислэл хото хүрэжэ ерэхэдээ, Агууехэ дайнда унаһан баатар сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлэн, Илалтын хүшөөгэй дэргэдэ сэсэгүүдые табиба.

Уласхоорондын экспедициин хабаадагшадтай Арадай Хуралай һунгамалнууд уулзалга үнгэрһэн байна. 2014 ондо Закаменск хотодо «Ажалай габьяагай болон алдар солын хото» гэһэн нэрэ зэргэ олгуулха тухай дурадхал Буряадай Арадай Хуралай Совет дэмжэжэ, энээн тухай тогтоол уласхоорондын эмхидхэлэй хороон руу эльгээһэн юм.

- «Ажалай габьяагай болон алдар солын хото» гэһэн нэрэ Закаменск хотодо 2015 ондо зүүгдэһэн юм. Агууехэ дайнай үедэ вольфрам болон молибден оборонын үйлэдбэридэ Захааминай комбинат эльгээдэг байһан гээшэ, - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов хэлэнэ.

«Ажалай ветерануудай альбом» аяншалгын үедэ суглуулагдажа, Агууехэ Илалта асарһан хүндэтэ ветеранууд болон ажалай габьяагай түлөө оролдоһон зон тухай бэшэгдэнэ.

-Ургажа ябаһан залу үетэниие Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ удхатай ехэ һонин проект ябуулагдана. Байгша ондо «Ажалай габьяагай болон алдар солын хото» Закаменск ошохо түсэбтэй байгаабди. Пандемиһээ боложо, энэ болюулагдаа», - гэжэ «Россиин офирцернууд» гэһэн олониитын эмхиин региональна таһагай Президиумай түрүүлэгшэ Иван Калашников тэмдэглэнэ.

Проектын хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Васильевай хэлэһээр, экспедициин зорилго гэхэдэ, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын агууехэ дайнда унаһан баатар сэрэгшэд тухай, мүн эрдэмэй, үйлэдбэриин, зайн галай һалбарида ямар ехэ ажал хэгдэһэн тухай, дэлхэйн болон Росси гүрэнэй түүхэ тухай саг үргэлжэ хөөрэжэ ябаха удхатай ажал хэгдэнэ.

Герой хотонуудай холбоон «Сила России» гэһэн орден эмхидхэн байгуулһан юм. Ажалай габьяагай түлөө, ажалдаа алдаршаһан, мүн горитой хубитаяа оруулһан ветеранууд энэ орденоор шагнагдадаг байна. Буряадай дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ветеран, Улаан-Үдэ хотын Октябрьска районой ветерануудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Сталина Гендунова, мүн тиихэдэ Россиин ФСБ-эйн полковник Борис Перелыгин гэгшэд «Сила России» гэһэн орденоор мүнөөдэр шагнагдаба.

Новости за сегодня