Политика и власть Ξ
17:14, 15 Июля 2021
Транспортын налог бага болгохо тухай дурадхал

Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной дэргэдэ үнгэрһэн зүблөөн дээрэ налогой талаар хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха тухай зүбшэн хэлсэгдэбэ. Гибрид автоунаануудай транспортын налог бага болгохо тухай дурадхал Арадай һунгамалнууд оруулһан байна.

Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай тэмдэглэһээр, гибрид автоунаа агаарта ямаршье һаад асардаггүй тухай шэнжэлэлгэ эрдэмтэд, мэргэжэлтэд хээ.

Буряадай дотоодын хэрэгүүдэй яаманай харгын аюулгүйе сахидаг гүрэнэй инспекциин хүтэлбэриин мэдээсэлээр, 2021 оной январиин 1-нэй тоо баримтануудаар, 731 автоунаа газ хэрэглэнэ, зайн галай двигательтай 1552, тиихэдэ 1156 гибрид транспорт Буряад уласта бүридхэлдэ абтанхай.

Һүүлэй арбан жэл соо Улаан-Үдэ хотодо хүнгэн машинануудай тоо ехэ олон болоо. Тиигэжэ агаар ехээр бузарлагдана, экологидо тон муугаар нүлөөлнэ. Ниислэл хото эгээл муухай агаартай хотонуудай тоодо хэдэн жэлэй туршада оруулагдана. Энээнһээ боложо, бадаган, уушханай, шуһанай үбшэнтэй зоной тоо олон болоно гээд тоо баримтанууд харуулна.

Арадай һунгамалнууд энэ бэрхэшээлдэ анхаралаа хандуулжа, гибрид автоунаануудай талаар транспортна налог бага болгоо һаань, хүн зон иимэ түхэлэй машина олоор абажа эхилхэ зэргэтэй. Тиимэһээ энэ хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулхын тула, үшөө хэдэн ажал, шэнжэлэлгэ ябуулха хэрэгтэй гээд зүблөөндэ хабаадагшад тэмдэглэнэ. Ондоо регионуудай жэшээ дээрэ үндэһэлэн, экологиин талаар мониторинг хэхэ тухай хэлэгдээ. Энэ хуулиин проектэдэ бусажа, хэдэн талын һанамжануудые хараадаа абажа, дахинаа зүбшэн хэлсэхэ тухай Арадай һунгамалнууд шиидхэбэри абаба.

Новости за сегодня