Политика и власть Ξ
16:12, 11 Июля 2021
Залуушуулай политика нютаг можонуудта
Залуушуулай политика нютаг можонуудта
Залуушуулай политика нютаг можонуудта Фото: Народный Хурал

Буряадай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Сергей Дорош Калининград хотодо үнгэрһэн Федерациин Зүблэлэй хорооной залуу хуули байгуулагшадай Палатын нүүдэл зүблөөндэ хабаадаба.

И.Кантын нэрэмжэтэ Балтиин федеральна дээдэ һургуулиин талмай дээрэ энэ уулзалга үнгэрхэдөө, ерээдүй хүтэлбэри тухай сэдэбээр хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ. Залуушуулай ажабайдалда хабаатай хэдэн шухала асуудалнууд тэндэ харагдаһан байна. Калининградска можын жэшээ дээрэ үндэһэлэн, гүрэнэй залуушуулай политика тухай зүбшэн хэлсэгдээ. Һайн дуратанай түбүүд олоор байгуулагдана, залуушуулые дэмжэлгын талаар грантын ажал үргэнөөр ябуулагдана гээд регионуудай хүтэлбэрилэгшэд тэмдэглээ.

Федерациин Зүблэлэй дэргэдэхи залуу хуули байгуулагшадай Палатын Түрүүлэгшэ Александр Сапроновай тэмдэглэһээр, регионуудай хуулинуудые сахин нарижуулха, һаяхана абтаһан федеральна «Залуушалай политика» тухай хуулида хабаатай асуудалнууд тон һайнаар хүдэлхэ еһотой. Регионуудай түлөөлэгшэд дүхэриг шэрээдэ хабаадахадаа, өөрынгөө дүй дүршэлөөр хубаалдаһан байна.

Залуушуулые Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын талаар ямар ажал хэгдэнэб гэжэ Сергей Дорош хөөрэжэ үгэхэдөө, «Авангард» түбэй жэшээ дээрэ үндэһэлэн, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаба. Буряад Уласта хүдэлдэг «Авангард» түб болбол, нэмэлтэ һуралсалай талаар ажал ябуулдаг Россин 5 эмхиин тоодо ородог байна.

Новости за сегодня