Политика и власть Ξ
17:09, 10 Июля 2021
Ганса үгөөрөө бэшэ, хэрэгээрээ эмшэдтэ туһалая
Ганса үгөөрөө бэшэ, хэрэгээрээ эмшэдтэ туһалая

«Улаан-Үдэ эмшэдтэ туһална» гэһэн вайбер-чат недондо жэлһээ Буряадай ниислэл хотодо байгуулагдаһан байна. Ямаршье сагта, үдэр һүнигүй эмшэдтэ туһалха, тэдэниие ажалһаань гэртэнь хүргэхэ, ажалай һүүлээр гэртэнь абаашаха зониие энэ чат нэгэдүүлдэг юм.

Һайн дуратанай тоодо Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Иннокентий Вахрамеев, Инна Ивахинова, Александр Бардунаев, Владимир Ведерников болон бусад ороно. Холын һууринуудта ажаһуудаг эмшэдтэ автоволонтернууд ехэ туһа хүргэдэг байна.

Арадай Хуралай дэргэдэхи «Единая Россия» фракциин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Владимир Ведерников 2020 оной декабрь һараһаа эмшэдтэ туһа хүргэжэ эхилээ.

-Эмшэдтэ шадаха зэргээрээ туһалая. Би өөрөө коронавирусээр үбдэхэдөө, стационарта арга абаһан байнаб. Ямар хүндэ байдалда эмшэднай хүдэлнэб гэжэ хараһан, ойлгоһон хадаа, энэ ажалда хабаадана гээшэб. Мүнөө үедэ олон зон үбдэнэ. Сүлөө сагтай һаа, эмшэдтэ туһалха хэрэгтэй. Пандемиин эхилхэһээ, «Единая Россия» намай һайн дуратанай штаб хүдэлнэ. Халуун эдеэ хоол, эм дом зөөхэ талаар ехэ ажал ябуулагдана. Эмшэдые ганса дулаан үгөөр дэмжэхэ бэшэ, мүн еһотой хэрэгээр туһалжа, баяр баясхаланаа мэдүүлхэ хэрэгтэй.

Һайн дуратанай ябуулгада ажаһуугшадые хабаадахыень, Арадай һунгамалнууд уряална. Мүн бүхы хизаарлалтануудые болон антиковидна эрилтэнүүдые сахиха тухай һануулна.

Новости за сегодня