Политика и власть Ξ
17:15, 10 Июня 2021
Улаан-Yдэ хотын 100-дахи микрорайонуудта hунгамалнууд орёо асуудалнуудые шиидхэнэ
Улаан-Yдэ хотын 100-дахи микрорайонуудта hунгамалнууд орёо асуудалнуудые шиидхэнэ

Улаан-Yдэ хотын 105-дахи микрорайонда ажаhуугшадай үүсхэлээр Арадай Хуралай hунгамалнуудтай уулзалга үнгэрөө. Энэ уулзалгада 14-ТГК-гай түлөөлэгшэд уригдаhан байна. ТГК-гай туhаламжын түлөө түлбэриин асуудалнууд  нэн түрүүн эндэ ажаhуугшадай  hанаа зобооно. Yшөөшье ондоо орёо асуудалнуудые зүбшэжэ, тэдэниие шиидхэхэ ажалай түсэб табигдаа.

14-ТГК-гай түлөөлэгшэдтэй уулзалгада тодорхой асуудалнуудые шиидхэхэ гэжэ хэлсээ баталаа. Шиидхэгдээгүй орёо асуудалнуудай нэгэн – ресурс хангалгын эмхинүүдэй  заhабарилгын ажалай hүүлдэ бүхы микрорайоной харгын муу асфальтын хушалта  болоно. Ажал хэгдэбэшье, хэды дахин тогтоогдоhон, харин  Леонтий Красрвский hунгамалай ашаар дахин эхилhэн байна.

Харгын захаар газарай шэлшэрэн уналгаүргэлжэлhөөр, тиимэhээ микрорайоной ажаhуугшадай hанаа зобооhоор байна.  Тиимэhээ энэ асуудал шухала болоно.

Анатолий Ковалёв, Баир Цыренов, Тимур Нимаев, Леонтий Красовский hунгамалнууд  болон уулзалгада хабаадагшад бүхы зондо эрхэтэнэй эдэбхитэй мэдэрэл гаргаhанда ба уулзалгада хабаадаhанда  баяраа хүргөө.

Новости за сегодня