Политика и власть Ξ
17:13, 21 Июня 2021
Хуралай сесси: Буряад Уласта түймэр сарагшадта ба аюулhаа абарагшадта гүрэнэй шан тогтоогдохо
Хуралай сесси: Буряад Уласта түймэр сарагшадта ба аюулhаа абарагшадта гүрэнэй шан тогтоогдохо

«Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» гэжэ Буряад Уласай хуулида оруулха хубилалтануудай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ июниин 30-да хараалагдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Хуулиин түсэл Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай хуули hайжаруулхын тула бэлдэгдээ гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

Энэ хуулиин түсэл «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» ба «Заслуженный спасатель Республики Бурятия» гэжэ гүрэнэй шагнал оруулхые дурадхана. Иимэ шагналнууд 2010 ондо холбоото уласай хэмжээндэ баталагданхай.  Оросой холбоото уласай хэдэн субъектнүүдтэ түймэр сарагшадта ба абаргашадта хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдые олгогдохо арга хараалагданхай.

Мүнөөсагта Буряад Уласта түймэрhөө хамгаалгын албануудта 2000 гаран ажалшан хүдэлдэг.Буряадай уласай,Улаан-Yдэ хотынбэдэрэлгэ-абаралгын албануудта, Байгалай бэдэрэлгэ-абаралгын МЧС-эй отрядта ба Буряад уласай нютаг дэбисхэрэй катастрофын медицинын түбтэ 150 абарагшад хүдэлдэг. «Уласай хуулиин түсэлдэ гүрэнэй шагналда анхарал табигдаагүйдээрэhээ энэ категориин ажалшад  шагналда хүртэхэ аргагүй байгаа,- гэжэ хуулиин түсэл зохёогшод тэмдэглэнэ.

Новости за сегодня